Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige

Regeringsuppdrag att föreslå utformning av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen

Bokomslag Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige
Utgiven
2021-maj
Serienummer
VR 2021:05
Utgivare
Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet
Författare
Vinnova, Post- och telestyrelsen, Vetenskapsrådet, Myndigheten för digital förvaltning
ISBN
978-91-985899-1-7
ISSN
1650-3104
Antal sidor
58

Denna rapport är resultatet av regeringens uppdrag till de statliga myndigheterna Vinnova, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Post- och telestyrelsen (PTS) och Vetenskapsrådet (VR) att gemensamt föreslå ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen.

Myndigheterna föreslår en nationell digital kraftsamling i form av ett strategiskt program som väsentligt stärker Sveriges digitala förmåga, konkurrenskraft och innovationssystem för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Visionen för kraftsamlingen är ett hållbart digitaliserat Sverige 2030.

För att Sverige på allvar ska lyckas med att på ett samordnat sätt ta sig an den digitala strukturomvandlingen krävs långsiktighet vad gäller resurser, mandat och lärande. Det är samtidigt avgörande att vi inleder kraftsamlingen omgående med mod att sätta igång med tidiga insatser och prova oss fram i ett gemensamt lärande.

Det nationella programmet föreslås utformas och genomföras i form av samverkande delprogram:

  • Digitalisering för grön omställning och social hållbarhet (1 miljard kronor per år från 2024)
  • Avancerad digitalisering (1 miljard kronor per år från 2024)
  • Digital infrastruktur och data (3 miljarder kronor per år från 2024)
  • Digital kompetens och mognad (200 miljoner kronor per år från 2024)

Därutöver föreslås att 300 miljoner kronor per år, från 2024, allokeras inom ramen för programmet för medfinansiering av svenskt deltagande i EU-program.

Det strategiska programmet bör enligt förslaget koordineras genom ett myndighetsgemensamt programkansli med ett tydligt och långsiktigt uppdrag att utforma och genomföra det nationella programmet och att koordinera Sveriges deltagande i EU:s program och policyprocesser.

Resurser och ett långsiktigt uppdrag krävs för att möjliggöra den nationella kraftsamlingen för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen.

I det vidare arbetet med att förbereda och starta kraftsamlingen är samverkan med aktörer från näringsliv, industri, offentlig sektor och civilsamhälle avgörande. Erfarenheter från regeringens samverkansprogram är av stort värde i arbetet.

Senast uppdaterad 17 maj 2021

Statistik för sidan