Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Regeringsuppdrag som slutrapporterats 2013

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutade 2013

Översyn av programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Vinnova fick i uppdrag av regeringen att göra en översyn av programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, vilket regeringen aviserade i beslut "Uppdrag att komplettera programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation" (N2012/1049/FIN).

Ansvarig för uppdraget var Joakim Tiséus. Uppdraget avrapporterades 2013-03-31.

Läs slutrapporten

Utvärdering av branschforskningsprogrammen för läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbranscherna

Vinnova har under 2006-2012 genomfört två regeringsuppdrag med syfte att stärka samverkan inom lifescience‐sektorn:

  • Uppdrag om ett nationellt program för forskningssamverkan mellan universitet och högskolor och industri ‐ ett led i genomförandet av strategiprogrammet för läkemedels‐, bioteknik‐ och medicinteknik (N2006/4742/ITFoU; N2006/3329/ITFoU)
  • Uppdrag om program för personrörlighet ‐ett led i genomförandet av strategiprogrammet för läkemedels‐, bioteknik‐ och medicinteknikbranscherna (N2006/4464/ITFoU; N2006/3328/ITFoU).

Inom ramen för regeringsuppdragen genomförde Vinnova samverkansprogrammen SAMBIO och SAMPOST, för att stärka och fördjupa forskningssamarbete mellan industri och akademi, och stimulera personrörlighet mellan aktörerna.

En utvärdering genomfördes 2012 i enlighet med utvärdering av övriga branschprogram på Vinnova.

Ansvariga för uppdraget var Jenni Nordborg och Maria Landgren. Uppdraget har slutrapporterats 2013-04-18.

Läs slutrapporten

Social innovation i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre

Regeringen gav Vinnova i uppdrag att i samarbete med universitet och högskolor genomföra en systematisk omvärldsanalys.

Det innebar att ta fram en koncept- och idékatalog kring social innovation i vården och omsorgen av de mest sjuka äldre. Det innebar också att genomföra ett antal idé- och konceptprövningar av modeller och innovationer i så kallade Living Labs.

Ansvarig för uppdraget var Johanna Ulfvarsson. Uppdraget slutrapporterades 23 januari 2013.

Läs slutrapporten

Innovation och design

Regeringen gav Vinnova i uppdrag att, i samverkan med Tillväxtverket och i samråd med Föreningen Svensk Form och Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID), utforma och genomföra arbetet med att integrera design som metod och process inom näringspolitiken. I uppdraget ingick också att vidareutveckla design som verktyg för behovsbaserad innovation.

Det övergripande målet med uppdraget var att i enlighet med regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar stärka entreprenörskap och företagande inom denna sektor samt främja kulturell och kreativ kompetens i näringslivet för ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga.

Ansvarig för uppdraget var Mattias Esbjörnsson. Uppdraget slutrapporterades i januari 2013.

Läs slutrapporten

Insatser för unga innovatörer

Regeringen har uppdragit åt Tillväxtverket och Vinnova att utarbeta och genomföra ett treårigt program för att främja unga innovatörer.
Målgruppen för programmet är innovatörer i åldern 18-30 år. Programmet ska bestå av tre delprogram som omfattar stimulering av idéer, utveckling av idéer samt kommersialisering av idéer.
Ansvariga för uppdraget var Jenni Nordborg och Ann-Louise Persson. En slutrapport lämnades av myndigheterna 15 mars 2013.

Läs slutrapporten

Ledarskap och arbetsorganisation inom kulturella och kreativa näringar  

Vinnova fick 2011 i uppdrag av regeringen att genomföra studier i små och medelstora företag inom kulturella och kreativa näringar. Detta för att på verksamhetsnivå analysera förutsättningarna för dessa företags tillväxtmöjligheter.

Ansvarig för uppdraget var Tony Friede. Uppdraget slutredovisades den 28 februari 2013.

Läs slutrapporten

 

Senast uppdaterad 26 oktober 2017

Statistik för sidan