Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Regeringsuppdrag som slutrapporterats 2015

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutade 2015.

Underlag till regeringens forskningpolitik

Regeringen gav Vinnova i uppdrag att analysera och redovisa hur myndigheten inom sitt ansvarsområde kan bidra till att effektivare möta det forskningspolitiska målet. Därutöver har Vinnova tillsammans med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Rymdstyrelsen, Statens energimyndighet och Vetenskapsrådet redovisat en gemensam analys samordnad av Vetenskapsrådet.

Myndigheternas individuella och gemensamma analyser kommer att utgöra underlag för kommande propositioner.

Ansvarig för uppdraget är Jakob Hellman. Uppdraget har avrapporterats 2015-10-25.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Myndigheternas gemensamma slutrapport

Analysbilaga till slutrapport

Utveckla innovationskraften i offentlig sektor

Vinnova har fått uppdraget att genomföra en satsning för att utveckla och stärka innovationer i offentlig sektor, med tonvikt på vård och omsorgsområdet. Utgångspunkten för uppdraget är inledningsvis att genomföra pilotsatsningar. Sedan följer en öppen utlysning där möjligheter ges att vidareutveckla metoder som skapar förutsättningar och incitament att främja innovationer.

I uppdraget ingår att göra en nulägesbeskrivning av hinder och lärande exempel avseende introduktion av innovationer inom vård och omsorg inom offentlig sektor.

Ansvarig för uppdraget är Karin Eriksson. Uppdraget ska avrapporteras 2015-06-30.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Bilaga 1

Bilaga 2

Insatser för tillväxt i små och medelstora företag

Regeringen har givit Vinnova uppdraget att i samarbete med Almi Företagspartner AB genomföra en pilotinsats för att stärka tillväxten i små och medelstora företag.

För att öka effektiviteten av sina innovationsstödjande insatser och stärka tillväxten i Sveriges små och medelstora företag ska Vinnova och Almi identifiera och nå nya målgrupper av företag med tillväxtpotential och erbjuda utvecklingsanalys med stöd av innovationscheckar.

Syftet med utvecklingsanalysen är att hjälpa företag att identifiera utvecklingsbehov och utvecklingsmöjligheter hos företagen. Utvecklingsanalysen ska ta avstamp i företagens behov och synliggöra de möjligheter som offentlig finansiering och rådgivning erbjuder för att öka tillväxttakten i företaget, inklusive de forsknings- och innovationsstöd som kan sökas för detta.

Ansvarig för uppdraget är Kjell Håkan Närfelt. Uppdraget ska rapporteras till regeringen senast 1 juli 2015.

Läs uppdraget

Läs rapporten

Innovation i offentliga tjänster med stöd av designbaserade metoder

Regeringen har givit Vinnova i uppdrag att utforma och genomföra en pilotinsats för innovation i offentliga tjänster med stöd av designbaserade metoder. Syftet med uppdraget är att öka förmågan att utveckla nya och bättre tjänster utifrån användarnas behov och förutsättningar i Sverige.

I uppdraget ingår att undersöka möjligheterna för att samla och sprida befintliga erfarenheter av designbaserade innovationsprocesser i offentlig tjänsteutveckling, så att dessa erfarenheter kan tillgodogöras i andra offentliga verksamheter samt i näringsliv och civilsamhällets organisationer.

Ansvarig för uppdraget är Erik Sundström. Uppdraget ska slutredovisas senast 1 juli 2015.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Utveckling av den tekniska plattformen öppnadata.se

Regeringen har givit Vinnova i uppdrag att under 2012 utveckla en teknisk plattform för förmedling av data som tillgängliggjorts för vidareutnyttjande samt under 2013 och 2014 vidareutveckla denna. Plattformen ska kallas öppnadata.se - en portal för innovation. Uppdraget ska utföras i samverkan med för uppdraget relevanta aktörer.

Ansvariga för uppdraget är Erik Borälv och Alexander Nilsson. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2015.

Läs uppdraget

Delrapport

Läs slutrapporten

Komplettering

Bilaga 1

Bilaga 2

Testbäddar inom miljöteknikområdet

Ett uppdrag att genomföra en särskild satsning på utveckling av testbäddar på miljöteknikområdet.

Vinnova skulle vid genomförandet satsa på att tillgängliggöra befintliga test- och verifieringsmöjligheter för svenska miljöteknikföretag. Myndigheten skulle därtill genomföra en satsning på att sammanföra och stödja representanter från näringslivet och andra aktörer som önskar utveckla framtidens miljöinnovationer genom utveckling, verifiering, testning och uppskalning. Vinnova skulle också stödja framtagandet av förstudier för att undersöka förutsättningarna för att skapa framtida testbäddar inom miljöteknikområdet.

Ansvarig för uppdraget är Jonas Brändström. Vinnova lämnade en slutrapport till Regeringskansliet den 15 januari 2015.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Teknik- och innovationsupphandling inom miljöteknik

I maj 2012 fick Vinnova i uppdrag av regeringen att tillsammans med Statens energimyndighet genomföra en särskild satsning på teknik- och innovationsupphandling inom området för miljöteknik.

Insatserna för innovations- och teknikupphandling skulle i första hand inriktas på att inleda samarbete med relevanta aktörer och ta fram specifikationer för upphandling inom följande områden:

 • Energieffektiva lösningar för lokaler med hög energianvändning, t.ex.
  serverhallar
 • Stadsplanering och hållbart byggande inklusive nya lösningar för
  gatubelysning.
 • Säker vattenförsörjning och effektiv avfallshantering.

Ansvarig för uppdraget är Johan Lundström. Slutrapporten lämnades till Näringsdepartementet den 15 januari 2015.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Tillväxt i små och medelstora företag genom innovationscheckar och innovationscoacher

Innovationscheckar syftar till att stärka innovationsförmågan i små och medelstora företag. De ska möjliggöra för företagen att köpa tjänster som tillför företaget ny kunskap av exempelvis universitet och högskolor, institut eller andraoffentliga eller privata kunskapsleverantörer.

Innovationscoachen kan bekostas av innovationschecken och hjälper företaget med idéutvärdering, projektledning och kontakter med externa leverantörer av den kunskap och teknik företaget behöver för att utveckla innovationsidén.

Uppdraget ska slutrapporteras senast den 1 juli 2015. Ansvarig för uppdraget är Jenni Nordborg.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Svensk-kinesiskt forsknings- och innovationssamarbete

Regeringen ger Vinnova, Vetenskapsrådet, Formas, FAS, Statens energimyndighet, Rymdstyrelsen samt Tillväxtanalys i uppdrag att gemensamt utforma och genomföra aktiviteter i syfte att långsiktigt stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationsarbetet och därigenom främja svensk kunskapsutveckling och förutsättningar för tillväxt.

I uppdraget ingår att myndigheterna inom ramen för ett strukturerat samarbete arbetar i dialog med lärosäten som de finansierar samt institut och näringsliv.

Vinnova ska ansvara för samordning och ledning av aktiviteterna. Återrapportering ska ske årligen till Regeringskansliet. 

Ansvarig för uppdraget är Sylvia Schwaag Serger och Anna Sandström. Arbetets utfall ska utvärderas senast den 1 september 2015.

Läs uppdraget

Bilaga

Läs rapporten

Publikation

Utvärdering av satsningen på strategiska forskningsområden

I uppdraget om utlysning, utvärdering och bedömning av strategiska forskningsområden (N2008/7709/FIN) gavs Vetenskapsrådet, Formas, FAS, Energimyndigheten och Vinnova i uppdrag att genomföra årliga uppföljningar av de strategiska satsningarna.

Vinnova ska utvärdera lärosätenas insatser inom följande strategiska forskningsområden:

 • Hållbart nyttjande av naturresurser
 • IT och mobil kommunikation, inklusive framtida lösningar för kommunikation och ledningssystem
 • Materialvetenskap, inklusive funktionella material
 • Produktionsteknik
 • Säkerhet och krisberedskap
 • Transportforskning

Ansvarig för uppdraget är Göran Marklund. Resultatet av utvärderingen ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 maj 2015.

Läs uppdraget

Bilaga

Läs slutrapporten

Senast uppdaterad 25 augusti 2017

Statistik för sidan