Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Regeringsuppdrag som slutrapporterats 2014

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutade 2014.

Uppföljning av den nationella innovationsstrategin

Vinnova fick i uppdrag av regeringen att tillsammans med Tillväxtanalys föreslå
en utformning av uppföljningen av den nationella innovationsstrategi som regeringen antog i oktober 2012.

Under 2013 - 2014 initierades och utvecklades arbetet med att utforma uppföljningen.

Ansvariga för uppdraget var Göran Marklund och Jakob Hellman. Uppdraget slutredovisades den 30 september 2014.

Läs slutrapporten

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Delrapport 2013-03-27

Delrapport 2013-09-12

Plattform för kommunikation av Sverige som innovativt land

Regeringen gav Svenska institutet att, i samråd med Vinnova, utveckla en webbaserad plattform för kommunikation kring Sverige som ett innovativt land.

Uppdragets syfte var att bredda och fördjupa begreppet innovation utifrån ett brett samhällsperspektiv, att skapa intresse för Sverige internationellt som ett innovativt land samt öka intresset och förståelsen hos människor i Sverige för innovation.

Plattformen skulle samla och möjliggöra delning av berättelser om innovation. Berättelserna skulle tillsammans visa på mångfalden i vad innovation handlar om, nya sätt att skapa värde för användare, medborgare, företag eller samhället i övrigt, liksom nya eller bättre lösningar på behov eller efterfrågan.

Ansvarig för uppdraget var Maria Hagardt. Resultatet av uppdraget lämnades till Näringsdepartementet den 1 juli 2014.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Immateriella tillgångar som verktyg för tillväxt i småföretagen

Regeringen gav Vinnova och Patent och Registreringsverket (PRV) i uppdrag att genomföra insatser som stärker små och medelstora företags förmåga att affärsstrategiskt hantera immateriella tillgångar. Insatserna skulle se till behovet av affärsstrategisk rådgivning och höja medvetenheten hos både företag och offentliga aktörer kring immaterialrätt. Vinnova och PRV såg uppdraget som en del i en långsiktig satsning på affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar.

Ansvariga för uppdraget var Lena Rimsten och Lena Nyberg. Resultatet av regeringsuppdraget lämnades till Näringsdepartementet den 15 mars 2014.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Forskning och kunskapsutveckling inom miljöteknikområdet

Regeringen gav Vinnova i uppdrag att genomföra en satsning på forskning och kunskapsutveckling med inriktning på miljöteknikområdet.

Inriktningen skulle vara forskning och kunskapsutveckling inom dessa områden:

  • Tjänster baserade på kompetens och teknik inom helhets- och
    systemlösningar
  • Forskning och innovationsstöd för hållbar stadsutveckling
  • Implementering av miljöteknik på tillväxtmarknader

Insatserna planerades för en total omfattning på 65 miljoner kronor under perioden 2011-2014.

Ansvarig för uppdraget var Rebecka Engström. Uppdraget redovisades i Vinnovas årsredovisningar för 2011, 2012, 2013 och 2014.

Läs slutrapporten

Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Vinnova fick 2011 i uppdrag av regeringen att genomföra en satsning på testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen. Satsningen innebar att ny teknik, tjänster, organisation eller arbetssätt skulle kunna  utvecklas och testas i samarbete mellan hälso- och sjukvård och företag. Satsningen omfattade 20 miljoner kronor under 2011-2012.

Vinnova arbetade med uppdraget på flera sätt:

  • Dialog kring regeringsuppdraget med intressenter och med Tillväxtverket och Sveriges Kommuner och Landsting.
  • Omvärldsanalys av befintliga testbäddar i Europa (Storbritannien, Nederländerna och Spanien), USA, Kanada och Japan.
  • Existerande och nya testbäddar kunde söka förstudiemedel via utlysningen Utmaningsdriven innovation.
  • Nya insatser baserade på erfarenheter från programmet och omvärldsanalyserna

Ansvariga för utlysningen var Karin Eriksson, Elisabet Nielsen, Johanna Ulfvarsson och Sofia Norberg. Efter genomfört uppdrag utvärderade Vinnova projekten och redovisade utvärderingen till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 30 juni 2014.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

 

 

Senast uppdaterad 30 augusti 2017

Statistik för sidan