Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Regeringsuppdrag som slutrapporterats 2011

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutade 2011.

Tjänstebaserad innovation 

Vinnova fick i uppdrag att redovisa hur myndigheten avser att arbeta med att utveckla och förbättra befintliga och nya insatser för att möta behoven hos företag och organisationer som är verksamma inom tjänsteekonomin, och särskilt tjänstebaserad innovationsverksamhet.

Ansvarig för uppdraget var Irene Martinsson. Uppdraget slutrapporterades 20 april 2011.

Läs slutrapporten

Metoder och uppföljningsverktyg för kunskapstriangelsamarbete

Uppdrag att lämna förslag på metoder och uppföljningsverktyg av främst statliga universitets och högskolors verksamhet avseende kunskapstriangeln. Syftet är att förbättra förutsättningarna för ett väl fungerande kontinuerligt samspel mellan utbildning, forskning och innovation.

Vinnovas bedömning är att arbetet med att stärka kunskapstriangeln fortfarande är på ett för tidigt stadium, för att kunna fastställa lämpliga uppföljningsindikatorer. För att stimulera och påskynda utvecklingen av kunskapstriangeln föreslår Vinnova att regeringen uppdrar åt lärosätena att i sin övergripande strategi, även utarbeta och inkludera strategier för sitt arbete med kunskapstriangeln.

Ansvarig för uppdraget på Vinnova var Eva Lindencrona. Uppdraget slutrapporterades 30 maj 2011.

Läs slutrapporten

Analys av förutsättningar för innovation inom de strategiska forskningsområdena

Vinnova fick i uppdrag att analysera förutsättningarna för innovation inom de strategiska forskningsområdena beskrivna i propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50). I uppdraget ingår att utifrån detta även ge en första rekommendation till hur innovationskraften kan öka.

Ansvarig för uppdraget var Lennart Norgren. Uppdraget slutrapporterades 15 juni 2011.

Läs slutrapporten

Kartläggning av det svenska deltagandet i COST

COST är ett mellanstatligt ramverk med i dagsläget 35 medlemsländer. COST
möjliggör för europeiska forskare och andra aktörer att tillsammans utveckla idéer och ta nya initiativ inom ett antal vetenskapliga discipliner.

Uppdraget slutrapporterades 29 juni 2011.

Läs slutrapporten

Havsmiljörelaterade kluster och SMF-nätverk

Vinnova fick i uppdrag att leda ett pilotprojekt för småföretagsnätverks- och klustersamverkan i Östersjöregionen där fokuset skulle ligga på havsmiljörelaterade insatser och där erfarenheterna från projektet skulle kunna användas av andra myndigheter och företag.

Ansvarig för uppdraget var Karin Nygård Skalman. Uppdraget slutrapporterades 29 juni 2011.

Läs slutrapporten

Genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen

Vinnova fick i uppdrag att som en del i det övergripande uppdraget medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen.

Uppdraget handlar om att medverka i det svenska åtagandet, samordna prioritetsområde 7 (Priority Area) "To exploit the full potential of the region in research and Innovation", leda genomförandet av en av de åtgärderna (flagship projects) inom område 7 "Develop a Baltic Sea Region Programme for Innovation, Clusters and SME-Networks" och medverka i genomförandet av övriga åtgärder inom område 7.

Ansvariga för uppdraget var Anne Lidgard och Lars Fernvall. Uppdraget slutrapporterades 30 juni 2011.

Läs slutrapporten

Program för forskning om kvinnors företagande

Syftet var att förbättra förutsättningarna för kvinnors företagande för att på sikt öka sysselsättningen.

Ansvarig för uppdraget var Robert Hamrén. Uppdraget slutrapporterades 30 juni 2011.

Läs slutrapporten

Ökad samverkan inom den kliniska forskningen

Vetenskapsrådet och Vinnova fick det gemensamma uppdraget från Näringsdepartementet att verka för ökad samverkan inom den kliniska forskningen. Inom ramen för detta uppdrag har myndigheterna utarbetat ett konkret förslag om en ny, nationell finansiering för klinisk behandlingsforskning. 

Ansvariga för uppdraget på Vinnova var Johanna Adami och Sofia Norberg. Uppdraget slutrapporterads 30 juni 2011.

Läs slutrapporten

Områden för förstärkt samarbete med Kina

Ansvariga för regeringsuppdraget på Vinnova har varit Sylvia Schwaag Serger och Anna Sandström. Uppdraget slutrapporterades 20 september 2011.

Läs slutrapporten

Underlag inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen

Regeringen gav FAS, Forskningsrådet Formas, Rymdstyrelsen, Statens energimyndighet, Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att utifrån sina respektive ansvarsområden inkomma med en gemensam rapport i fråga om svensk forskning och forskningsbaserad innovation. Rapporten skulle utgöra ett underlag inför regeringens arbete med den då kommande forsknings- och innovationspropositionen.

Ansvarig på Vinnova för uppdraget var Maria Dahl Torgerson. Uppdraget slutrapporterades 27 oktober 2011. Vetenskapsrådet samordnade uppdraget.

Läs slutrapporten

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Uppdrag tillsammans med PRV. Avrapporterat 31 oktober 2011.

Vinnova och Patent- och registreringsverket fick i uppdrag att tillsammans genomföra en kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för skydd och hantering av företags immateriella tillgångar. Analysen skulle särskilt beakta hur systemet motsvarar de små och medelstora företagens behov.

Lars Gustafsson var ansvarig för uppdraget på Vinnova. Uppdraget slutrapporterades 31 oktober 2011.

Läs slutrapporten

Initiativ för att vidareutveckla och förbättra service riktade till blivande respektive befintliga företagare

Vinnova fick i uppdrag att redovisa vilka initiativ som myndigheten tagit för att vidareutveckla och förbättra service som t.ex. information, vägledning och interaktiva tjänster riktade till blivande respektive befintliga företagare.

Ansvarig för uppdraget var Jenni Nordborg. Uppdraget slutrapporterades 9 november 2011.

Läs slutrapporten

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer i näringsliv och offentlig sektor

Begreppet tjänsteinnovation fordrar ett bredare perspektiv på innovation, och en annan syn på värdeskapande. Utöver tekniska eller andra typer av produktidéer, inkluderar innovationsbegreppet bl.a. nya organisationsformer och nya sätt att nå marknader. Ytterligare exempel på områden som ökar i betydelse är tjänstedesign, erbjudanden som integrerar varor och tjänster, digital tjänsteutveckling, användardriven och användarledd tjänsteutveckling, samt nya affärsmodeller.

Genom rundabordssamtal, dialogmöten och enkäter har c:a 350 personer från näringsliv, offentlig verksamhet, akademi, branschorganisationer och intermediärer bidragit med underlag till analysen.

Ansvariga för uppdraget var Anna Bjurström och Cecilia Sjöberg. Uppdraget slutrapporterades 15 november 2011.

Läs slutrapporten

Analys av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem 

Vinnova fick i uppdrag att genomföra en analys av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem och föreslå insatser för att utveckla dessa för att effektivare kunna bidra till en god konkurrenskraft och en hållbar tillväxt.

Ansvarig för uppdraget var Jakob Hellman. Uppdraget slutrapporterades 5 december 2011.

Läs slutrapporten

 

 

Senast uppdaterad 8 februari 2018

Statistik för sidan