Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Regeringsuppdrag som slutrapporterats 2006

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutade 2006.

Strategier för svenskt FoU-samarbete inom EU

Vinnova fick i uppdrag att utarbeta strategier för svenskt forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU. Målsättningen med arbetet var att svenska aktörer skall kunna öka sitt utbyte av de insatser för forskning och utveckling som görs på EU-nivå. I uppdraget ingick att närmare föreslå hur sådana strategier bör utformas för de sex områden som ingår i branschsamtalen, det vill säga flyg & rymd, fordon, läkemedel, bioteknik & medicinteknik, metallurgi, skog & trä samt IT & Telekom. I uppdraget ingick även att identifiera behovet av strategier inom andra områden. 

Ansvarig för uppdraget var Eva Lindencrona. Uppdraget slutrapporterades 1 december 2006.

Läs slutrapporterna

Huvudrapport
Delrapport Flyg och rymd
Delrapport Fordon
Delrapport Läkemedel, bioteknik och medicinteknik
Delrapport Metallurgi
Delrapport Skog och trä
Delrapport IT och telekom

Arbetsgivarsamverkan om förebyggande och rehabiliterande åtgärder

Vinnova fick i uppdrag att genomföra insatser med syfte att stärka och utveckla metoder och modeller för samverkan mellan flera arbetsgivare. Samverkan ska avse förebyggande och rehabiliterande åtgärder med syfte att åstadkomma ökad hälsa vid de samverkande arbetsplatserna.

Ansvarig för uppdraget var Erling Ribbing. Uppdraget slutrapporterades 31 mars 2006.

Läs slutrapporten

Nationellt forskningsprogram inom skog- och träområdena

Vinnova fick i uppdrag att lämna förslag till ett forskningsprogram med skogs- och träindustrin. Förslaget ska behandla hur programmet ska inriktas och genomföras med hänsyn till avtal och finansieringsformer, rutiner för programutlysning samt organisation för ledning, utvärdering och uppföljning.

Ansvarig för uppdraget var Eva Esping. Uppdraget slutrapporterades 4 juli 2006. 

Läs slutrapporten

Förslag till FoU-program för små och medelstora företag inom det flygtekniska området

Regeringen gav Vinnova i uppdrag den 1 juni 2006 att lämna förslag till FoU-program inom området små och medelstora företag inom flygtekniska området för perioden 2006-2010.

Ansvarig för uppdraget var Vilgot Claesson. Uppdraget avrapporterades 21 juni 2006.

Läs slutrapporten

Samverkansprojekt mellan universitet och högskolor samt industri inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik

Ett led i genomförandet av strategiprogrammet för läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbranscherna. Vinnova fick den 27 april 2006 i uppdrag av regeringen att analysera förutsättningarna för ett fördjupat forskningssamarbete mellan universitet och högskolor samt industri.

Ansvarig för uppdraget var Katarina Nordqvist. Uppdraget slutrapporterades 8 juni 2006.

Läs slutrapporten

Förutsättningarna för ett nytt stålforskningsprogram

Ett led i genomförandet av strategiprogrammet för metallurgi.Vinnova fick i uppdrag att analysera förutsättningarna för ett innovativt och framtidsinriktat stålforskningsprogram samt lämna förslag till ett sådant program.

Ansvarig för uppdraget var Anders Marén. Uppdraget avrapporterades 31 maj 2006.

Läs slutrapporten

Program om personrörlighet mellan universitet och högskolor samt industri

Ett led i genomförandet av strategiprogrammet för läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbranscherna. Vinnova fick den 27 april i uppdrag av regeringen att analysera förutsättningarna för ett program för personrörlighet mellan universitet och högskolor samt industri i form av ett program för nydisputerade forskare.

Ansvarig för uppdraget var Katarina Nordqvist. Uppdraget slutrapporterades 31 maj 2006. 

Läs slutrapporten

Program om stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas

Ett led i genomförandet av strategiprogrammet för läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbranscherna. Vinnova fick den 27 april i uppdrag av regeringen att i samarbete med Innovationsbron ta fram ett förslag till program om stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas.

Ansvarig för uppdraget var Katarina Nordqvist. Uppdraget slutrapporterades 24 maj 2006. 

Läs slutrapporten

Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse

Regeringen har den 6 april 2006 uppdragit åt Vinnova och Nutek att i samråd med Nämnden för offentlig upphandling utreda hur offentlig upphandling ska kunna bidra till ökad innovation och kreativ förnyelse. Det innebär bland annat att utreda hur upphandlingar kan utformas så att de i större utsträckning driver på teknikutveckling och affärsmöjligheter.

Ansvarig för uppdraget var Göran Marklund. Uppdraget slutrapporterades 16 oktober 2006.

Läs slutrapporten

Utvärdering av försöksverksamhet om ohälsa inom offentlig sektor

År 2003 fick Vinnova i uppdrag av regeringen att följa, utvärdera och sprida information om de 18 projekten inom ramen för regeringens satsning "Minska ohälsan inom offentliga sektorn".

Ansvarig för uppdraget vart Carl Ridder.Uppdraget slutrapporterades 31 augusti 2006. 

Läs slutrapporten

Forskningsstrategi för elektronikområdet

Vinnova fick i regleringsbrevet för år 2006 i uppdrag att ta fram en forskningsstrategi för elektronikområdet. I detta framgår följande: ”Vinnova ska ta fram en forskningsstrategi inom elektronikområdet. Fokus för strategin bör ligga på inbyggda system men även områdena nanoelektronik och programvaruutveckling bör behandlas. Kopplingen till initiativ på internationell nivå, särskilt inom EU, bör beaktas.

Ansvarig för uppdraget var Jonas Wallberg. Uppdraget slutrapporterades 15 maj 2006.

Läs slutrapporten

 

 

Senast uppdaterad 28 november 2017

Statistik för sidan