Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Aktuella regeringsuppdrag

Regeringen ger oss i uppdrag att utreda olika frågor, så kallade regeringsuppdrag. Här hittar du aktuella regeringsuppdrag.

Regeringens uppdrag till Vinnova

Vinnova får varje år ett regleringsbrev av regeringen. Regleringsbrevet styr årets verksamhet och anger mål, budget och hur budgeten ska fördelas. Det innehåller också krav på återrapportering samt särskilda uppdrag.

Regeringens uppdrag till Vinnova 2021 (regleringsbrev)
Ändring av regleringsbrev 2021 - den 13 mars 2021
Ändring av regleringsbrev 2021 - den 23 juni 2021

Uppdrag att vidareutveckla en modell för kvalitetsbaserad fördelning av forskningsanslag

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova), tillsammans med utvalda myndigheter, i uppdrag att tillsammans vidareutveckla den modell för kvalitetsbaserad resursfördelning av universitetens och högskolornas anslag för forskning och utbildning, på forskarnivå, som myndigheterna redovisat i juni 2021.

Uppdraget ska slutrapporteras senast den 1 juni 2022.

Läs Uppdraget

Uppdrag att utveckla arbetet med strategiska innovationsprogram för transformativ omställning och hållbar utveckling

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova), tillsammans med utvalda myndigheter, i uppdrag att, inom ramarna för strategiska innovationsområden, utveckla arbetet med de strategiska innovationsprogrammen med målsättningen att nya och befintliga program tydligare bidrar till transformativ omställning och hållbar utveckling, som grund för global konkurrenskraft och samhällsnytta.

Uppdraget utförs av Karolina Winbo och ska redovisas senast 1 juni 2022.

Läs Uppdraget

Uppdrag att kartlägga befintlig test- och provningsverksamhet för cement och betong

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att kartlägga befintlig test- och provningsverksamhet för cement och betong, som finns tillgänglig för svenska aktörer, och föreslå åtgärder som kan skapa förutsättningar för en samordning vid en kraftigt ökad efterfrågan på verksamheten.

Uppdraget utförs av Ida Langborg och ska slutredovisas senast 1 februari 2022.

Läst uppdraget

Uppdrag att kartlägga behov av utvecklingsinsatser för datadelning

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att kartlägga och analysera behov av utvecklingsinsatser för datadelning.

Uppdraget utförs av Erik Borälv och ska slutredovisas senast 1 juni 2022.

Läs uppdraget

Uppdrag att etablera en innovationshubb för produktion av vacciner och andra avancerade läkemedel

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att etablera en innovationshubb för produktion av avancerade läkemedel såsom cell- och genterapier och vacciner, Innovationshubben ska fungera som en samverkansmiljö där olika aktörer, såväl stora och små företag som universitet och högskolor, kan bedriva innovationsprojekt.

Uppdraget utförs av Anders Brinne och ska slutrapporteras senast 31 mars 2023.

Läs uppdraget

Uppdrag att utveckla arbetssätt och parallella processer för kortare ledtider för elnätsutbyggnad 

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att ge stöd till Energimarknadsinspektionen, Lantmäteriet och länsstyrelserna att utveckla arbetssätt och parallella processer för kortare ledtider för elnätsutbyggnad.

Uppdraget utförs av Jakob Hellman och ska slutrapporteras senast 1 maj 2023.

Läs uppdraget

Uppdrag att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att den del av Sveriges återhämtningsplan, som avser Forskning inom digitalisering, digital strukturomvandling i linje med samverkansprogrammet Näringslivets digitala strukturomvandling och datadrivet innovationsprogram inom ekonomi och artificiell intelligens, ska kunna genomföras.

Uppdraget utförs av Tommy Schönberg och ska slutrapporteras senast 28 februari 2025.

Läs uppdraget

 

Uppdrag att stödja länsstyrelserna att utveckla metoder och samverkansformer för samråd om projekt som syftar till minskad miljö- och klimatpåverkan

Regeringen ger Verket för Innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att stödja länsstyrelserna i uppdragets genomförande och därvid bidra med kompetens och processledning i myndigheternas arbete med regel- och policyutveckling.

Uppdraget utförs av Jakob Hellman och ska slutrapporteras senast 31 december 2023.

Läs uppdraget

Uppdrag att inrätta ett rådgivande organ för att främja innovation och klimatfokuserad standardisering

Regeringen ger kommerskollegium i uppdrag att inrätta ett rådgivande organ för att främja innovation och klimatfokuserad standardisering. Rådet ska bistås i uppdraget av bland annat Vinnova som även får i uppdrag av regeringen att utlysa medel i linje med detta uppdrags inriktning och i linje med rådets arbete samt de prioriterade områden för standardisering kopplat till näringslivets klimatomställning.

Uppdraget utförs av Ida Langborg och ska slutrapporteras senast 31 maj 2023.

Läs uppdraget

Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, Statens skolverk (Skolverket), Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Vetenskapsrådet, Universitets- och högskolerådet, Statistiska centralbyrån, Myndigheten för digital förvaltning (Digg) samt Verket för innovationssystem (Vinnova) att utveckla förutsättningarna för tillgängliggörande av data och digital information om utbildning och arbetsmarknad, samt etablera former för förvaltning av sammanhållen datainfrastuktur för kompetensförsörjning i livslångt lärande.

Uppdraget utförs av Anna-Carin Ramsten och ska slutrapporteras senast 31 januari 2023.

Läs uppdraget

Uppdrag att utveckla arbetssätt och processer för ökade synergier mellan regionala, nationella och internationella innovationsinsatser

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att identifiera, tillämpa och sprida effektiva arbetssätt och processer så att innovationsinsater på nationell och regional nivå bättre ska komplettera varandra samt kunna nyttja insatser på EU-nivå. 

Uppdraget utförs av Karin Rydén och ska slutrapporteras senast 15 april 2023. 

Läs uppdraget

Uppdrag om nationella kontaktpunkter (NCP) för Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation

Regeringen uppdrar åt myndigheter att vara värdorganisationer för nationella kontaktpunkter (NCP) i enlighet med kommissionens indelning av områden för det särskilda programmet inom Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa samt Europeiska atomenergigemenskapens (Euroatom) forsknings- och utbildningsprogram.

Uppdraget utförs av Karin Aase och ska slutrapporteras senast 31 december 2027.

Läs uppdraget

Uppdrag att genomföra insatser för nyttiggörande och kommersialisering av innovation

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova), Upphandlingsmyndigheten (UHM) och Patent-och registreringsverket (PRV) att genomföra insatser för att öka nyttiggörande och kommersialiseringen av forskning och innovation och därigenom bidra till välfärd och näringslivets konkurrenskraft samt samhällets utveckling och omvandling.

Uppdraget ska slutrapporteras senast 31 mars 2025.

Läs uppdraget

Uppdrag att ansvara för Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation (Horisont Europa) och för Euratoms forsknings- och utbildningsprogram

Regeringen uppdrar åt bland annat Vinniva (Verket för Innovationssystem) att ansvara för Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation och att 2021 - 2025 ansvara för Europeiska atomenenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram i de delar som anges i uppdraget.

Uppdraget utförs av Karin Aase och ska slutrapporteras senast 2021-12-31.

Läs uppdraget

Uppdrag att etablera en nationell teknikparksfunktion i anslutning till European Spallation Source och MAX IV

Vinnova ska identifiera lämplig organisationsform, inrätta ledningsstrukturer, tillsätta en rådgivande grupp för teknikparksfunktionen och utveckla en modell för långsiktig finansiering av verksamheten samt säkerställa att verksamheten vid teknikparksfunktionen utövas i enlighet med EU:s regelverk om statligt stöd och konkurrens.

Uppdraget utförs av Mårten Berg och ska slutrapporteras senast 2022-12-01.

Läs uppdraget

Uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån

Regeringen uppdrar åt de statliga myndigheter, som anges i bilagan, att säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten befinner sig i myndighetens lokaler. 

Vinnova redovisar till Arbetsgivarverket. Uppdraget utförs av Leif Callenholm.

Läs uppdraget

Förlängt uppdrag

Uppdrag att fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Regeringen uppdrar åt myndigheterna, som upptas i bilagan, att under
perioden den 1 januari 2021 – 31 december 2023, fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

Vinnova ska redovisa till Statskontoret varje år hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts. Uppdraget utförs av Leif Callenholm och Annie Lundberg. 

Läs uppdraget

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

Regeringen uppdrar åt myndigheterna, som upptas i bilagan, att under
perioden den 1 januari 2021 – 31 december 2023, fortsatt ställa praktikplatser
till förfogande åt Arbetsförmedlingen och att från Arbetsförmedlingen ta
emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga för praktik.

Vinnova ska redovisa till Statskontoret varje år hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts. Uppdraget utförs av Leif Callenholm och Annie Lundberg.

Läs uppdraget

Uppdrag att bistå i arbetet att ta fram förslag till program för Europeiska regionala utvecklingsfonden

Regeringen uppdrar åt Vinnova, tillsammans med flera myndigheter, att utifrån sina verksamhetsområden bistå Tillväxtverket i arbetet att ta fram förslag på nationellt respektive regionalt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden, inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt för programperioden 2021-2027.

Uppdraget utförs av Jonas Brändström och ska slutrapporteras av Tillväxtverket senast 2021-01-29.

Läs uppdraget

Uppdrag att genomföra åtgärder under 2020-2025 inom ramen för livsmedelsstrategin

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att, inom ramen för livsmedelsstrategin, genomföra innovationsfrämjande arbete med fokus på livsmedelskedjan under 2020-2025, för att uppnå strategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig.
Uppdraget syftar till att stärka innovationsarbetet inom den svenska livsmedelskedjan, dels genom ökad innovationshöjd, dels genom att främja ökad tvärsektotiell samverkan, t.ex. i formen av ett forum för samverkan.

Uppdraget utförs av Joanna Franzén och ska slutredovisas senast den 28 februari 2026.

Läs uppdraget

Uppdrag att genomföra en förnyad satsning inom finansmarknadsforskning

Regeringen uppdrar åt Vinnova att, efter samråd med Vetenskapsrådet, genomföra en ny långsiktig satsning på finansmarknadsforskning. Det övergripande målet för finansmarknadsområdet är de av riksdagen beslutade målen avseende finansiell stabilitet, fungerande marknader med högt förtroende, högt konsumentskydd och att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. Målet för forskningssatsningen är att bidra till dessa mål.

Uppdraget utförs av Ulf Öhlander. 

Läs uppdraget

Uppdrag att stödja genomförandet av regeringens samverkansprogram samt att ge stöd till offentliga aktörers arbete med regel- och policyutveckling

Regeringens samverkansprogram syftar till att genom samverkan, inom utpekade teman, kraftsamla för att finna innovativa lösningar på gemensamma utmaningar och stärka Sverigen konkurrenskraft. Uppdragets övergripande syfte är att skapa goda förutsättningar för regeringens samverkansprogram, under perioden 2019 - 2022, och att nå resultat. Vinnova ska, för att möta samverkansprogrammens målsättningar, arbeta i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Uppdraget utförs av Andrea Råsberg och ska slutredovisas senast 31 maj 2023.

Läs uppdraget 

Uppdrag avseende den europeiska spallationskällan och MAX IV 

Regeringen uppdrar åt Veteskapsrådet och Verket för innovationssystem (Vinnova) att tillsammans samordna nationella insatser för den europeiska spallationskällan European Spallation Source (ESS) och den nationella forskningsanläggningen MAX IV.

Uppdraget utförs av Peter Eriksson och ska slutredovisas senast 31 maj 2025.

Läs uppdraget

Uppdrag att förstärka arbetet med internationella innovationssamarbeten

Vinnova har fått i uppdrag att förstärka arbetet med strategiska internationella innovationssamarbeten och innovationspartnerskap samt bistå Regeringskansliet i realisering av dessa samarbeten.

Uppdraget utförs av Karin Rydén och ska redovisas i Vinnovas Årsredovisning.

Läs uppdraget

 

Uppdrag att stödja innovationssamarbete med Indien inom området smarta städer

Vinnova har fått i uppdrag att under perioden 2018 - 2021 utveckla och genomföra insatser för en fördjupat innovaitonssamarbete mellan Sverige och Indien inom området smarta städer.

Uppdraget utförs av Karin Rydén och ska redovisas årligen i Vinnovas årsredovisning till och med år 2021.

Läs uppdraget

 

Uppdrag att stödja demonstrationsplattformen Smart City Sweden

Vinnova ska inom sitt ansvarsområde bistå Energimyndigheten i deras regeringsuppdrag att stödja demonstrationsplattformen Smart City Sweden. Uppdraget innebär att stödja utveckling av främjandet av lösningar för smarta och hållbara städer inom ramen för demonstrationsplattformen Smart City Sweden. Syftet är att visa upp och demonstrera exempel på smarta och hållbara stadslösningar för att öka spridningen av dessa. Uppdraget ska också bidra till att underlätta samordning samt erfarenhetsutbyte inom lokal och regional främjarverksamhet.

Vinnovas kontaktperson är Catarina Zajcev och uppdraget ska slutredovisas av Energimyndigheten 31 mars 2022.

Läs uppdraget

Årlig rapportering av Internationella överenskommelser ingångna av förvaltningsmyndigheter

Uppdraget utförs av Joakim Appelquist. Rapportering sker årligen 31 januari.

Läs uppdraget

Uppdrag att bistå Rådet för hållbara städer

Vinnova tillsammans med flera andra berörda myndigheter ska, genom att bilda ett nätverk, bistå Rådet i arbetet med att samverka och identifiera effektiva samarbeten och åtgärder som bidrar till en utveckling av hållbara städer.

Ansvarig för uppdraget är Inger Gustafsson. Uppdraget ska årligen rapporteras i Vinnovas årsredovisning tillsvidare dock längst t.o.m. 2022.

Läs uppdraget

 

Etablera en funktion för Testbädd Sverige

Vi ska etablera en nationell samordnande funktion för stärkt test- och demonstrationsverksamhet som en del av Testbädd Sverige. Vi ska dels genomföra en studie i syfte att utarbeta förslag för att främja Testbädd Sverige, dels etablera en nationell samordnande funktion.

Vi ska göra det mer attraktivt för näringsliv och andra aktörer att investera i svenska innovationsmiljöer. Vi ska också öka användningen och kommersialiseringen av forskning och andra innovativa idéer.

Uppdraget utförs av Filip Källgren och ska årligen rapporteras i Vinnovas årsredovisning.

Läs uppdraget

Stärka svensk flygteknisk forskning och utveckling

Vi ska stärka svensk flygteknisk forskning och utveckling, i huvudsak genom det strategiska innovationsområdet Innovair.

Uppdraget utförs av Andreas Netz och ska redovisas i Vinnovas årsredovisning.

Läs uppdraget

Ta emot nyanlända arbetssökande för praktik

Under 1 april 2016 - 31 december 2020 ska vi ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

Vinnova ska redovisa till Statskontoret varje år hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts. Uppdraget utförs av Leif Callenholm och Annie Lundberg. 

Läs uppdraget

Ta emot personer för praktik med funktionsvariation

Under 1 april 2016 - 31 december 2020 ska vi ta emot arbetssökande personer med funktionsvariation från Arbetsförmedlingen för praktik. 

Vinnova ska redovisa till Statskontoret varje år hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts. Uppdraget utförs av Leif Callenholm och Annie Lundberg.

Läs uppdraget

Medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen

Vi ska bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöområdet i enlighet med kommissionens handlingsplan, KOM(2009)248 uppdaterad 2015-09-10 genom SWD(2015)177.

Uppdraget utförs av Joakim Appelquist och ska slutrapporteras 31 januari 2020.

Läs uppdraget

Nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel

Tillsammans med Vetenskapsrådet ska vi utforma ett nationellt strategiskt, multidisciplinärt forskningsprogram kring proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel. Forskningsprogrammet ska sträcka sig över perioden 2016-2023.

Uppdraget utförs av Laurent Saunier och ska slutredovisas 29 mars 2024.

Läs uppdraget

 

Senast uppdaterad 26 januari 2022

Sidansvarig: Birgit Augustsson

Statistik för sidan