Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Civilsamhällets innovativa lösningar för ett hållbart samhälle

Flertalet av de utmaningar som finns inom samhället idag är inte begränsade till en sektor eller en viss typ av aktörsgrupp. För att lösa komplexa samhällsutmaningar och genomförandet av Agenda 2030 krävs samverkan över sektorer.

Bild_Civilsamhallet.jpg
  
Civilsamhället och idéburna organisationer har en lång tradition av att utveckla nyskapande lösningar. Mycket som vi idag tar för självklart i välfärden som folktandvård, äldreomsorg och barnavårdscentraler har från början skapats av människor som samlats med en gemensam idé om att förbättra samhället. Hur kan vi bättre ta tillvara civilsamhällets förmåga att bidra till innovationer för social utveckling?

Under hösten 2021 öppnade Vinnova en utlysning för att stärka organisationernas innovationsförmåga och möjlighet att samverka för systeminnovation. Med utlysningen ville vi stärka civilsamhällets förutsättningar till att samskapa, etablera eller vidareutveckla innovativa lösningar i tvärsektoriell samverkan. Men även stärka organisationernas förmåga till att skapa långsiktig samverkan och partnerskap för att kunna skala och genomföra lösningarna.

Nedan presenteras några av projekten som har insatser riktade till barn:

Lika rätt till aktiva och meningsfulla fritidsaktiviteter - för barn och unga med funktionsvariation

Barn och unga med funktionsvariation har sämre tillgång till kommunala fritidsaktiviteter än andra barn, detta på grund av hur aktiviteterna är organiserade och att det är upp till den enskilde individen att organisera sina egna fritidsaktiviteter. Detta projekt handlar om att i 6 kommuner i Stockholmsområdet ta fram en samverkansmodell för att, med visionen om att alla barn och unga, oavsett funktionsvariation, ska ha förutsättningar att skapa ett aktivt och meningsfullt liv. 

Stöd till familjehemsplacerade barn

Familjehemsplacerade barn har stora överrisker för ohälsa, suicid, lägre utbildningsgrad och långvarigt utanförskap. Det är socialnämndernas ansvar att säkerställa att placerade barn får tillgång till adekvat behandling, men trots detta finns inget kommunalt strukturerat stöd till målgruppen. Visionen inom projektet är att alla barn som blir placerade i familjehem erbjuds behovsanpassade stödinsatser av utöver själva placeringen av socialförvaltningen.

Mobbningens digitala tvilling - datadriven mobbningsprevention

Mobbningen har ökat de senaste åren, och tyvärr saknas det effektiva insatser för att storskaligt minska barns utsatthet och skolornas trygghetsarbete ser väldigt olika ut. Trots detta är forskningen om hur vi förebygger mobbning väldigt utvecklad och framgångsfaktorn handlar om att regelbundet göra kartläggningar och sätta in aktiva åtgärder utifrån dessa. Projektet ska skapa ett helt nytt kostnadsfritt skolverktyg och en digital tvilling som möjliggör datadriven prevention med precision för trygga och inkluderande skolmiljöer.

Beviljade projekt

Nedan den kompletta listan på projekt som erhöll finansiering.

Frågor?

Sara Hugosson

Handläggare

+46 8 473 30 45

Senast uppdaterad 7 december 2021

Statistik för sidan