Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft

Den andra pelaren lyfter fram industrins avgörande roll i att uppnå de övergripande målen med Horisont Europa. Insatser inom denna pelare ska stödja teknologisk och industriell kapacitet att möta de globala utmaningarna genom att bland annat prioritera viktig möjliggörande teknik.

 

Kluster 1: Hälsa

Kluster ”Hälsa” arbetar för att bättre förstå och hantera hälsa och sjukdomar, inklusive gränsöverskridande hälsorisker och smittor, för att leverera en integrerad, personcentrerad och jämlik hälsa och vård i hela Europa. Här eftersträvas en hållbar digital transformation av europeiska hälso- och sjukvårdssystem med gränsöverskridande, säker och etisk datahantering samt pålitliga försörjningskedjor. I klustrets målsättning ingår att upprätthålla en innovativ, hållbar och global konkurrenskraftig hälsoindustri.

Kluster 2: Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen

Klustret ska bidra till att stärka demokratisk styrning och medborgarnas delaktighet, skydda och främja kulturarvet och bemöta utmaningar kring mångfacetterade sociala, ekonomiska, tekniska och kulturella förändringar. Migration och integration är också prioriterade frågor. Klustret har stort fokus på samhällsvetenskap och humaniora.

Kluster 3: Civil säkerhet för samhället

Detta kluster kommer att stödja genomförandet av EU: s politiska prioriteringar avseende säkerhet, inklusive cybersäkerhet, riskreducering av katastrofer samt stärka samhällets motståndskraft. Det är stort fokus på statens förmåga att tillhandahålla säkerhet för medborgarna genom polis, räddningstjänst, tull och brottsbekämpande organ samt den politik som styr dessa. Inom detta område är det viktigt att ta hänsyn till mänskliga faktorer och säkerställa respekt för rättigheter, integritet och personuppgiftsskydd.

Kluster 4: Digitala frågor, industri och rymden 

Klustret samlar forskningssatsningar inom dels den generiska teknologi som vi bygger digitaliseringen utifrån, men även insatser för att säkerställa att digitaliseringen kommer hela samhället tillgodo. Dessutom sker detta i nära samklang med forskningen för den industriella omställningen till en klimatneutral, cirkulär och miljövänlig industri som dessutom är konkurrenskraftig i en global ekonomi. Utöver digitalisering och industriomställning så samlar klustret också forskningssatsningar som ska säkerställa EU:s tillgång till rymden, men också bidra till utveckling av lösningar som nyttjar rymdinfrastruktur och rymddata.

Kluster 5 Klimat, energi och mobilitet

Den övergripande ambitionen för klustret är att Europa ska nå klimatneutralitet senast år 2050. Forsknings- och innovationssatsningar här har stort fokus på att omställningen av energi- och mobilitetssektorerna ska bidra till ökad konkurrenskraft, resiliens, resurseffektivitet och social inkludering, samtidigt som växthusgaser och andra skadliga föroreningar minskar. Europa ska fortsatt vara en föregångare när det gäller klimatforskning samt genom att bidra med kunskap för att möjliggöra omställningen till ett klimatneutralt samhälle.

Kluster 6: Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö

Kluster 6 strävar efter att minska negativ miljöpåverkan från livsmedelsproduktion, lantbruk, vattenbruk, skogsbruk och samtidigt bibehålla eller utöka den europeiska konkurrenskraften. Vidare ingår satsningar att stoppa utarmningen av biologisk mångfald och återuppbyggnad av ekosystem, bättre hantering av naturresurser, och ett innovativt nyttjande inom ekosystemens gränser. Förändringen ska vara transformativ och inkludera en jämlik samhällelig transformation, för att nå EU:s klimatmål.  

Gemensamma forskningscentrumet

Det gemensamma forskningscentrumet, Joint Research Centre (JRC), är EU-kommissionens egen tjänst som ger oberoende, evidensbaserat vetenskapligt och tekniskt stöd för EU-åtgärder. Aktiviteterna inom JRC finansieras genom Horisont Europa. Genom europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram stöder JRC också EU:s ansträngningar för att stärka kärnsäkerheten, invånarnas säkerhet och strålskyddet. 

Senast uppdaterad 15 november 2021

Statistik för sidan