Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nollvisionen för undernäring hos äldre

Visste du att 60 procent av alla över 65 år riskerar att bli undernärda? En femtelel av Sveriges befolkning är snart över 65 år och det kostar 10 000 kronor mer per vårddygn att vårda en undernärd patient. Miljön för ”Nollvision för undernäring hos äldre” ska ta fram en strategi för att lösa detta.

Merparten av de 2 miljoner svenskar som är äldre än 65 år bor hemma. Alltför många av dessa är eller riskerar att bli undernärda. Undernäring bland äldre orsakar stort personligt lidande och kostar samhället enorma summor årligen. Undernärda äldre individer besöker vården oftare än välnärda äldre, och de har dessutom längre vårdtider med högre risk för komplikationer och dödlighet. Undernäring kan nämligen ge upphov till vårdskador såsom fallolyckor och trycksår, och försvårar tillfrisknandet vid sjukdom.

nollvision_1170x780.jpg

Eftersom vi har en allt mer åldrande befolkning i Sverige riskerar undernäringen bland äldre att skapar ett än större tryck på den redan idag hårt belastade vård och omsorgssektorn – om vi inte agerar idag. Därför driver vi en Nollvision.

Vår vision är att ingen äldre i Sverige som bor hemma ska vara undernärd år 2030

För att nå visionen ska vi år 2025 ha utvecklat en arbetsmodell som ger en långsiktig hållbar lösning för utmaningen med undernäring hos äldre och som 100 svenska kommuner ska vilja använda.

Med den äldre i centrum ska vårt partnerskap kring Nollvisionen förändra det samhällssystem av olika aktörer som finns runt den äldre. Kävlinge kommun och stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm kommer fungera som testbäddar där nya arbetssätt ska utvecklas och testas. Det handlar om att identifiera den äldre som riskerar undernäring, öka tillgången till anpassade livsmedel, minska ensamheten, öka kunskapen kring mat och måltider för äldre och att ta fram kostnadskalkyler som visar vad förebyggande arbete kostar jämfört med undernäring.

Nollvisionen för undernäring hos äldre är ett initiativ där privata företag, offentliga organisationer och forskningsinstitutioner arbetar tillsammans i ett partnerskap. Det leds av Livsmedelsakademin och finansieras av Vinnova.

Vill du komma i kontakt med miljön Nollvision undernäring?

Amanda Allvin, Livsmedelsakademin
amanda.allvin@livsmedelsakademin.se

Bred uppslutning 

Nollvisions undernäring drivs av Livsmedelsakademi, tillsammans med Kävlinge kommun, Högskolan Kristianstad, Orkla Foods Sverige, Compass Group, Findus, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Stockholms stad, Jämställd Utveckling Skåne, Cuviva, Mathem.se och Bergendahls food.

Läs mer om Nollvision undernäring på deras webbplats.

Senast uppdaterad 16 december 2021

Statistik för sidan