Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tillsammans leder vi vägen till

En hållbar industri

Svensk industri har potential att leda omställningen till en mer hållbar industri, både inom och utanför landets gränser. Genom att samarbeta inom och mellan värdenätverk kan vi åstadkomma den förändring som är nödvändig – för att vi ska hålla oss inom de planetära gränserna.

Scrolla ner
20% av Sveriges BNP
900 000 personer Sysselsättning
1 200 miljarder Exportvärde
54 miljarder Forskning och utveckling

Innovation är en existentiell fråga för vår generation.

— Darja Isaksson, Generaldirektör, Vinnova

Svensk industri gör klimatnytta globalt

Sverige har ett högt tekniskt kunnande och etablerade värdekedjor för hållbara produkter. Genom att producera produkter i Sverige för export, eller exportera svenska produktionsmetoder, kan världens utsläpp minskas. Svenska produkter och svensk produktion bidrar på så vis till den globala klimatomställningen genom

Klimatsmart produktion

Svensk produktion är ofta mer resurseffektiv och har lägre utsläpp än motsvarande produktion från många andra länder. En viktig anledning är att svensk el är nästintill fossilfri.

Klimatsmarta produkter

Svenska produkter kan vara mer energi- och resurs-effektiva än motsvarande produkter producerade utomlands. Det beror på ett effektivt nyttjande av material- och energiresurser i produktionens livscykel; från design, användning och till slut återvinning.

Tillsammans ställer vi om

Svensk industri har redan tagit stora steg mot en resurseffektiv och klimatneutral industri. Nu växlar vi upp ytterligare. Tillsammans höjer vi tempot. Genom bred samverkan inom hela systemet ser vi till att svensk industri blir i absolut framkant och skapar klimatnytta globalt.

Svenskt näringsliv ligger i framkant, långt före politiken, när det gäller resan mot fossilfrihet.

— Johan Rockström, Expressen

Sverige har starka och konkurrenskraftiga
industrier i hela värdekedjan

Konkurrenskraftiga industrier i hela värdekedjan är en viktig förutsättning för att lyckas ställa om. Därmed har Sverige förutsättningar att driva omställningen.

Industrin skapar välfärd och arbetstillfällen i hela Sverige

Svensk industri finns representerad i hela Sverige och skapar tillsammans viktiga värdekedjor som förädlar produkter för export. Det ger Sverige unika möjligheter att driva omställningen till en hållbar välfärd.

Så fungerar en klimatsmart industri –
följ med genom värdekedjan

Från råvara till återvinning

En cirkulär ekonomi bygger på kretslopp. Genom återvinning och återbruk använder vi de resurser vi har. Just nu pågår än förändring med innovation inom teknik, affärsmodeller och reglering mot en mer cirkulärmodell. Det är till exempel ny teknik som möjliggör effektivare produktion eller automatisk materialsortering. Eller ny reglering som möjliggör standardisering, spårbarhet och återvinning för material och produkter.

Tillsammans för en förändring

För att lyckas med övergången måste hela kedjan, från tillverkning till återvinning, hänga ihop. Redan i designfasen behövs till exempel kunskapen om hur återvinningen sker. Det kräver samverkan och erfarenhetsutbyte både inom och utanför kedjan, till exempel med kunder och beslutsfattande organ.

Industrins värdekedjor är globala, med en stor del både import och export. Därför behövs internationellt samarbete för att få tillstånd regelverk som främjar cirkularitet mellan länder.

Tillverka

I en helt cirkulär modell behövs inga nya råvaror. Men den produktion vårt samhälle har kräver både återvinning och nya råvaror. För att resurserna ska räcka behövs återvinningsbara produkter med längre livslängd som skapas med hjälp av mindre resurser. Redan från början behöver man designa för lång livslängd genom att skapa möjlighet att reparera, byta ut och, till slut, återvinna. Det handlar om att skapa effektivare materialflöden som tar tillvara återvunnet material.

Detta kräver ny teknik och att vi hittar nya sätt att dra nytta av digitalisering. Tillverkare behöver kunna se var resurser går till spillo, hur produkter används och hur länge de håller.

Använd – och återanvänd!

För att förlänga livslängden på det som produceras krävs nya affärsmodeller för att dela, hyra, reparera och återbruka, eller för att erbjuda funktion istället för fysiska produkter. Det kan till exempel handla om att erbjuda tjänsten energilagring istället för batterier eller motorer. Företaget äger batteriet eller motorn och säkerställer att kunden får den energilagring den behöver. När batteriet eller motorn inte längre har den kapacitet som krävs just där flyttas den till en annan applikation och kunden får en annan motor eller batteri.

En annan viktig del i livstidsförlängningen är uppkopplade produkter. Genom uppkopplade produkter kan man övervaka och analysera produkters prestanda. Det gör att man kan göra underhåll i tid, vilket både minskar risken för driftstörningar och förlänger livslängden.

Återvinning gör gammalt till nytt

Återvinning av material till nya produkter är en förutsättning för att uppnå en cirkulär ekonomi. Innovation behövs för att förbättra insamling och sortering så att återvinning blir kostnadseffektivt och att återvunnet material kan behålla sin ursprungliga kvalitet. Det behövs också system som kan spåra och deklarera material genom hela värdekedjan så att man kan få kvalitetsstandarder och bättre information om återvunna material.

Det krävs även ekonomiska och regulatoriska incitament för att göra återvunnet material billigare och enklare att använda än jungfruligt. Den cirkulära ekonomin är än så länge mer arbetsintensiv, eftersom både reparation och återvinning kräver mer än deponi.

Så vill vi bidra till en hållbar industri

Svensk industri har potential att leda omställningen till en mer hållbar industri, både inom och utanför landets gränser.

Gå till hållbar industri

Gillade du informationen på den här sidan?

Använd ikonerna nedan för att kopiera eller dela länken till den här sidan

Kontaktperson på Vinnova: Liselott Bergman, liselott.bergman@vinnova.se