Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Satsningar inom området

Vinnova driver flera satsningar för att ställa om till en hållbar industri. Inom satsningarna sker aktiviteter som utlysningar, samverkan och kompetensutbyte.

Våra satsniningar

Vinnova samverkar brett med industrin, akademin, regioner och många fler. Här kan du hitta den typ av samverkan som passar dig bäst.

 • De strategiska innovationsprogrammen syftar till att skapa samverkan mellan industri och akademi inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. Programmen finansieras gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Inom området Hållbar industri ingår sju av de 17 programmen.

  De strategiska innovationsprogrammen syftar till att skapa samverkan mellan industri och akademi inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. Programmen finansieras gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Inom området Hållbar industri ingår sju av de 17 programmen.

  BioInnovation
  Främjar en biobaserad ekonomi med målet att skapa förutsättningar för förädlingsvärde och konkurrenskraft inom den biobaserade sektorn till 2050.

  Metalliska material
  Skapar förutsättningar för att utnyttja de globala möjligheterna för metallindustrin.

  Produktion2030
  Skapar en nationell bas av forskning, innovation och utbildning för konkurrenskraftig svensk produktion 2030.

  RE:Source
  RE:Source fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden. Målet är att uppnå en hållbar materialanvändning där vi håller oss inom planetens gränser.

  SIO Grafen
  Arbetar för att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja materialet grafen och säkerställa industriellt ledarskap.

  SIP LIGHTer
  Ett av de största konkurrensmedlen för svensk industri och ett svenskt styrkeområde med en tydlig trend: framtiden kräver låg vikt.

  Swedish Mining Innovation - gruv och metallutvinning
  Bidrar till hållbar tillväxt och stärker den svenska gruv- och metallutvinnande industrins konkurrenskraft.

 • Supr är en arena som samlar aktörer från industri, akademi, institut, IUC, science parks och offentliga aktörer. Tillsammans driver medlemmarna projekt som leder till en mer hållbar produktion. Det är öppet för alla relevanta aktörer att bli medlemmar.

  Supr är en arena som samlar aktörer från industri, akademi, institut, IUC, science parks och offentliga aktörer. Tillsammans driver medlemmarna projekt som leder till en mer hållbar produktion. Det är öppet för alla relevanta aktörer att bli medlemmar.

  Fokus ligger på att medlemmarna gemensamt marknadsför och kommunicerar området hållbar produktion, samt initierar och koordinerar angelägna satsningsområden. Målet är att möjliggöra utökade FoU-satsningar och spridningsaktiviteter såväl gemensamt som hos de enskilda medlemmarna.

  Supr:s webbplats

 • I ett kompetenscentrum bedriver universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer i nära samarbete forskning i världsklass för att ge nya produkter, processer eller modeller. Centrumen erbjuder företag nätverk med tillgång till kompetenser som svarar mot företagens behov.

  I ett kompetenscentrum bedriver universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer i nära samarbete forskning i världsklass för att ge nya produkter, processer eller modeller. Centrumen erbjuder företag nätverk med tillgång till kompetenser som svarar mot företagens behov.

  Kompetenscentrum för additiv tillverkning - CAM
  Utveckling av material och processer för additiv tillverkning av avancerade metalliska komponenter.

  Digital Cellulose Center
  Skapar teknologier för miljömässigt hållbara cellulosaprodukter som kommunicerar med digitala världen.

  FunMat-II
  Materialvetenskapligt kompetenscentrum med fokus på nanoteknologi och funktionella ytor.

  UPSC Centrum för Skogsbioteknik
  Växtforskning omsätts till skogsbiotekniska innovationer med kommersiell potential.

  Hero-m 2 Innovation
  Utvecklar modelleringsverktyg och kompetens för en hållbar och kostnadseffektiv produktutveckling för svensk materialindustri.

 • Vinnväxt är en tävling där regioner kan få finansiering för långsiktiga innovationsinitiativ. Initiativen ska fokusera på ett tillväxtområde där de har förutsättningar att nå internationell framgång.

  Vinnväxt är en tävling där regioner kan få finansiering för långsiktiga innovationsinitiativ. Initiativen ska fokusera på ett tillväxtområde där de har förutsättningar att nå internationell framgång.

  Vinnväxt främjar hållbar regional tillväxt genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer inom specifika tillväxtområden.

  Aktuella erbjudanden inom Vinnväxt

 • Utmaningsdriven innovation finansierar samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

  Utmaningsdriven innovation finansierar samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

  Programmet vänder sig till organisationer från alla sektorer som vill och kan samverka för att utveckla innovativa lösningar på systemnivå. Det kan till exempel handla om att minska klimatpåverkan genom omställningen till en hållbar industri.

  Erbjudanden inom Utmaningsdriven innovation

 • Eureka smart kluster är ett europeiskt program för företagsdrivna internationella forsknings- och utvecklingsprojekt nära marknaden. Projektets syfte ska vara att ta fram nya produkter eller tjänster.

  Eureka smart kluster är ett europeiskt program för företagsdrivna internationella forsknings- och utvecklingsprojekt nära marknaden. Projektets syfte ska vara att ta fram nya produkter eller tjänster.

  SMART-projekt stöder implementering och kompetensutveckling inom avancerad tillverkningsteknik.

  Vinnovas webbplats om Eureka kluster

  Eurekas webbplats om smart kluster

Frågor?

Kontakta oss gärna om du har frågor om vårt område Hållbar industri.

Hållbar industri Vinnova

Senast uppdaterad 15 november 2021

Statistik för sidan