Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Mallar och dokument för kompetenscentrum

Här hittar ni som medverkar i ett kompetenscentrum de avtal, utvärderingar och liknande som ni behöver fylla i innan och under projektets gång.

Avtal inför uppstart

Innan ni inleder ert samarbete behöver ni skriva ett avtal. För att underlätta har vi tagit fram ett modellavtal. Vi har också tagit fram ett intyg som intygar att ni har slutit avtal.

Modellavtal

Instruktion och information om modellavtalet

Intyg att avtal har slutits

Regelbundna utvärderingar

För att följa upp att centrumen uppnår målen genomförs utvärderingar. Under etapp ett, år ett till fem, genomför cenrumet en årlig rapport. Vinnova kommer följa upp centrumen under det andra året och göra en internationell utvärdering det femte året.

Utvärderingsplan för kompetenscentrum

Utvärderingsplan för kompetenscetrum på engelska

Årsrapport

Varje år ska ni rapportera vad ni har uppnått, vad ni har lärt er och eventuela förändrigar från tidigare år. Ni ska också ange kommande års budget och kostnadsfördelning mellan parterna.

Mall för årsredovisning

Mall för budget och kostnadsfördelning

Utlysningen om stöd till SMF

Nedan finns information om de dokument som är aktuella för utlysningen Kompetenscentrum – stöd till SMF.

Bilaga 1: Signerat stödbrev från kompetenscentrumets styrelse eller föreståndare enligt mall.

Bilaga 2 Projektbeskrivningsmall

Bilaga 3 Intyg de minimis

Last updated 17 April 2020

Page statistics