Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Kompetenscentrum

I ett kompetenscentrum bedriver universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer i nära samarbete forskning i världsklass inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Vinnova har beviljat 13 kompetenscentrum inom olika områden.

Kompetenscentrum skapar kunskap och nätverk

Centrumets samverkan mellan olika parter ska leda till ny kunskap. Kunskapen ska kunna användas i näringsliv eller samhälle för att ge nya produkter, processer eller modeller. Ett centrum ska också ge nya nätverk så att företag får tillgång till kompetenser som svarar mot deras behov. De kompetenscentrum som beviljats bygger upp varaktiga strukturer och nätverk som attraherar fortsatt intresse, både nationellt och internationellt.

Bättre forskning ger stärkt konkurrenskraft 

Det långsiktiga syftet är att öka investeringarna i forskning och utveckling. Syftet är också att stärka forskningen i Sverige för att på så sätt stärka konkurrenskraften och andra företag i Sverige.

Vidareutveckla tidigare program

Kompetenscentrumprogrammet som startade 2015 är en vidareutveckling av tidigare insatser på Vinnova som till exempel Kompetenscentrumprogrammet (1995-2007) och VINN Excellence Center-programmet (2004-2016).

Våra kompetenscentrum

De 13 nuvarande kompetenscentrumen beviljades genom dels en riktad utlysning till redan Vinnova-finansierade centrum och en utlysning som var öppen för alla. Centrumen beviljas bidrag i fem år, med möjlighet till ytterligare fem år efter en internationell utvärdering.

Nya centrum

Programmet kommer att ha en ny öppen utlysning vart tredje år, där varje utlysning ska leda till att åtta nya centrum beviljas. 

För befintliga kompetenscentrum

Finansierade kompetenscentrum

Sök finansiering inom området

Kontakt

Mårten Berg

Programme Director

+46 8 473 31 97

Mats Jarekrans

Programme Director for Berzelii Centra

+46 8 473 31 85

Adela Saavedra Granholm

Programme Manager

+46 8 473 31 50

Glenn Gran

Strategic Area Lead, Ecosystem for innovative companies

+46 8 473 31 44

Last updated 6 October 2021

Page manager: Mårten Berg

Page statistics