Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Digitalisering ger säkert dricksvatten

Rent dricksvatten är något många tar för givet, men klimatförändringar och urbanisering ställer nya krav på vattenverken. Krav som IVL tillsammans med vattenverk, teknikleverantörer, IT-bolag och forskningsaktörer möter med nya digitala lösningar.

Illustration: Mattias Käll

Smutsigt vatten in, rent vatten ut – så enkel föreställer sig nog de flesta att processen är i ett vattenreningsverk. Men så är långt ifrån fallet.

– Dricksvatten görs av råvatten som vattenverket tar in från älvar och sjöar, men kvalitén på det här råvattnet kan vara väldigt skiftande, säger Fredrik Hallgren på IVL Svenska Miljöinstitutet och medlem i projektledningen för Digidrick.

POrträttbild Fredrik Hallgren
Fredrik Hallgren

Anledningarna till den skiftande kvalitén kan vara flera. Mycket regnande kan föra med sig mer organiskt material än vanligt, ett reningsverk uppströms kan ha varit tvunget att släppa ut smutsigare vatten än vanligt, och torka kan göra att andra föroreningar kommer med i vattnet.

– Beroende på hur råvatten-kvalitén skiftar måste vattenverkets personal anpassa verkets processer för att kunna garantera säkert dricksvatten.

Något som knappast blir lättare i framtiden. Urbaniseringen gör att fler människor kommer att bo i städer och därmed kommer det att behövas mer dricksvatten än det gör idag. Samtidigt kommer råvattenkvalitén att vara ännu mer oförutsägbar än idag på grund av det extremare väder som klimatförändringarna för med sig.

Reagerar automatiskt på förändringar

För att göra det möjligt för vattenverken att leva upp till kravet på säkert dricksvatten under osäkrare förhållanden har IVL skapat samarbetsprojektet Digidrick.

– När variationen i råvaran blir större och mer frekvent måste verken kunna anpassas snabbare och då måste personalen ha ett beslutsstöd som hjälper dem att klara av situationen, säger Fredrik Hallgren. Vi vill skapa ett system som helt automatiserat ska kunna upptäcka och reagera på den här typen av förändringar, men som också kan användas som beslutsstöd för personalen i de fall där man inte har helt automatiserade processer.

För att kunna skapa ett sådant verktyg krävs samarbete med flera parter och data från både interna och externa källor. Digidricks projektgrupp innehåller därför aktörer från många olika håll, till exempel vattenverk, it-säkerhet, forskning och organisationsledning. Gruppen går nu in nästa fas, och förhoppningen är att efter det här steget ha en installation på plats i ett vattenverk där man kan demonstrera nyttan av ett samlat beslutsstöd.

– Till exempel kommer produktionen att kunna planeras bättre när man redan i förväg vet kvalitén på råvattnet som kommer in. Dessutom kommer det bli enklare för vattenverken att buffra vatten av olika reningsgrader så att de blir mer energieffektiva. Men det allra viktigaste, långsiktiga målet är att fortsatt kunna leverera säkert dricksvatten, oavsett utmaningar.

Text: Karin Aase

Digidrick

Syfte

Dricksvattenverken ska stå bättre rustade för framtida samhällsutmaningar, såsom klimatförändringar och urbanisering, genom bättre kunskap om dagens produktion och process. Svenska företag, som levererar digitala lösningar till dricksvattenverken, ska öka sin konkurrenskraft genom att ta fram innovativa produkter som efterfrågas på en världsmarknad.

Tidsperiod

December 2017 till januari 2020.

Finansiering

Vinnova bidrar med 7 499 000 kronor inom programmet Utmanings- driven innovation.

Last updated 11 October 2019

Page manager: Karin Wallton

Page statistics