Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Regeringsuppdrag som slutrapporterats 2016

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutade 2016.

Bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030

Vi ska bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Vi ska bedöma vilka mål och delmål i agendan som vår verksamhet har störst inverkan på, både på nationell och internationell nivå.

Uppdraget utfördes av Martin Svensson och slutredovisades 31 augusti 2016.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Förvalta den tekniska plattformen öppnadata.se

Vinnova ska förvalta den plattform för förmedling av data som tillgängliggjorts för vidareutnyttjande, öppnadata.se och ansvara för driften av plattformen. Vinnova ska också dokumentera vilka utvecklingsbehov som finns för att följa rele¬vanta internationella standarder eller i övrigt tillgodose användarnas krav. Vinnova ska också lämna förslag på hur regeringen bäst kan främja näringslivsutveckling baserad på offentlig information, i synnerhet öppna data och utreda om öppnadata.se kan samordnas med den Nationella tjänste- och informationsutbyteskatalogen.

Uppdraget ska genomföras efter samråd med Riksarkivet, Statens jordsbruksverk, Stockholms universitets eGovlab, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt de nationella samverkansarenor som etablerats för öppna data.

Ansvariga för uppdraget är Erik Borälv och Alexander Alvsilver. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2016.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Genomföra insatser för att främja en digitaliserad svensk industri

Vinnova ska genomföra insatser för att främja en digitaliserad svensk industri, i syfte att stärka svensk innovations- och konkurrenskraft. Insatserna ska omfatta en kartläggning, framtagande av en strategi och en handlingsplan samt genomförande av insatser för en digitaliserad svensk industri.

Ansvariga för uppdraget är Annika Zika-Viktorsson, Ulf Holmgren och Cecilia Sjöberg. Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2016.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Ämnesöversikt och kartläggning inom gruv- och mineralforskningsområdet

Vinnova ska genomföra en ämnesöversikt och kartläggning av svenska styrkor och utmaningar inom gruv- och mineralforskningsområdet. Forskningsområdena Urban Mining, återvinning av metaller (särskilt kritiska metaller) och substitution av kritiska metaller ska inkluderas i uppdraget.

Ansvariga för uppdraget är Margareta Groth och Susanne Gylesjö. Uppdraget ska slutredovisas 30 juni 2016.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Innovationsledarlyft för beslutsfattare för att bedriva innovationsarbete i offentlig verksamhet

Syfte med uppdraget är att stärka insatserna för en ekonomisk, social och miljömässigt god samhällsutveckling med ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Insatserna ska stimulera och underlätta komplexa innovationsprocesser i offentliga verksamheter genom att öka kunskapen om och förmågan att leda ett systematiskt arbete med innovation, genom att stimulera, efterfråga och införa hållbara innovativa lösningar. Därmed kan offentliga verksamheter bidra till att möta samhällsutmaningar och samtidigt kan en större marknad skapas för idéburna organisationer och näringslivet, särskilt små och medelstora företag.

Ansvarig för uppdraget är Peter Lindelöf. Uppdraget ska slutrapporteras senast den 5 december 2016.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

 

Last updated 30 August 2017

Page statistics