Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Regeringsuppdrag som slutrapporterats 2010

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutade 2010.

Forskning och kunskapsutveckling inom kulturella och kreativa näringar

Regeringen gav  2009 Vinnova i uppdrag att i samverkan med Innovationsbron och Tillväxtverket utforma och starta ett arbete med forskning och kunskapsutveckling inom området kulturella och kreativa näringar.

Vinnova skulle främja utveckling av befintliga och nya inkubatorer, privata såväl som offentligt ägda, kopplade till kulturella och kreativa näringar. I uppdraget ingick att lyfta fram kulturella och kreativa perspektiv inom andra inkubatorsverksamheter, t.ex. kopplade till nya media.

Ansvarig för uppdraget var Marie Wall. Uppdraget slutrapporterades 30 november 2010.

Läs slutrapporten

Fördelning av medel avseende stödresurser för nyttiggörande av resultat

Uppdrag att föreslå en fördelning av totalt 50 miljoner kronor per år under perioden 2010‐2011 till de lärosäten som getts möjlighet att inrätta innovationskontor.

Ansvariga för uppdraget var Susanne Andersson och Mats Robertsson. Uppdraget slutrapporterades 15 april 2010.

Läs slutrapporten

Tjänsteinnovationer

Vinnova fick i regleringsbrevet för budgetåret 2010 i uppdrag att redovisa hur myndigheten stöttar utveckling och kunskapsuppbyggnad inom området tjänsteinnovationer.

Ansvarig för uppdraget var Cecilia Sjöberg. Uppdraget slutrapporterades 9 april 2010.

Läs slutrapporten

Effektutvärderingar

Vinnova fick i regleringsbrevet 2009 i uppdrag att genomföra minst två effektutvärderingar avseende olika insatser.

Ansvarig för uppdraget var Peter Stern. Uppdraget slutrapporterades 22 februari 2010.

Läs effektanalyserna:
Effects of Vinnova Programs on Small and Medium Sized Enterprises

Effektanalys av stöd till strategiska utvecklingsområden för svensk tillverkningsindustri

Kulturella och kreativa näringar

Vinnova ficki uppdrag att ge förslag kring arbete med kulturella och kreativa näringar utifrån verksamhetsområdet Arbetslivsutveckling.

Ansvarig för uppdraget var Katarina Almquist Carnlöf. Uppdraget slutrapporterades 15 januari 2010.

Läs slutrapporten

 

Last updated 28 November 2017

Page statistics