Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Regeringsuppdrag som slutrapporterats 2005

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutade 2005.

Nationell strategi för området bioteknik

Vinnova fick i regleringsbrevet för år 2004 i uppdrag av regeringen att i samverkan med berörda företag och finansiärer utveckla en nationell innovations- och forskningsstrategi för området bioteknik. Strategin ska fokusera på områden som har förutsättningar för hög tillväxt och internationell konkurrenskraft. Strategin har tagits fram genom en rad samtal, workshops och seminarier, kombinerat med nya underlag och analyser. I referensgruppen, som medverkat i diskussion och utformning av åtgärdsförslagen, har funnits personer i beslutsfattande ställning från näringsliv, universitet, finansiärer och myndigheter.

Ansvarig för uppdraget var Katarina Nordqvist. Uppdraget slutrapporterades 15 maj 2005. 

Läs slutrapporten

Uppdrag att lämna förslag till FoU-program inom områdena produktionsteknik och fordonstelematik

Vinnova fick i uppdrag av regeringen att lämna förslag till FoU-program inom områdena produktionsteknik och fordonstelematik. Detta för att möjliggöra en fortsatt konkurrenskraftig fordonsindustri i Sverige, men även på kort sikt för att kunna förbättra Saab Automobiles förmåga att bedriva utveckling och produktion i Trollhättan.

Ansvarig för uppdraget var Eva Lindencrona. Uppdraget slutrapporterades 15 mars 2005.

Läs slutrapporten

Nationell strategi för säkerhetsforskning

Vinnova fick 2004-04-15 i uppdrag av regeringen att inrätta en arbetsgrupp med syfte att utarbeta ett förslag till en nationell strategi för säkerhetsforskning. Arbetsgruppen har bestått av Vinnova, Krisberedskapsmyndigheten, Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). 

Ansvarig på Vinnova var Eva Lindencrona. Uppdraget slutredovisades 31 januari 2005.

Läs slutrapporten

 

 

Last updated 28 November 2017

Page statistics