Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Regeringsuppdrag som slutrapporterats 2002-2004

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutade 2002-2004.

Pilotprogram för inkubatorer

Vinnova genomförde ett pilotprogram för inkubatorer under 2003-2004. Målet var att utveckla och sammanställa kunskap och erfarenheter som skulle ligga till grund för ett kraftfullt nationellt system av inkubatorer. Vinnova fick i regleringsbrevet för år 2004 i uppdrag att redovisa hur pilotprogrammet fallit ut.

Ansvarig för uppdraget var Jan Nylander. Uppdraget slutredovisades 15 maj 2004.

Läs slutrapporten

Nationell strategi för transportrelaterad FUD

Vinnova fick i uppdrag i regleringsbrev för 2004 att, i samverkan med Banverket, Energimyndigheten, FAS, Formas, Naturvårdsverket och Vägverket, ta fram en samlad strategi för FUD till stöd för utveckling av ett hållbart och effektivt transportsystem. Arbetet ska sammanfatta myndigheternas syn på viktiga utvecklingsområden och beskriva ansvarsfördelningen mellan myndigheterna.

Ansvarig för utarbetandet av strategin var Ove Pettersson, Vinnova. Uppdraget slutrapporterades 14 maj 2004.

Läs slutrapporten

Personrörlighet

Vinnova fick i regleringsbrev för 2004 i uppdrag att redogöra för vad som gjorts för att öka personrörligheten genom myndighetens olika programinsatser.

Ansvarig för uppdraget var Lars Fernvall. Uppdraget slutrapporterades 14 maj 2004.

Läs slutrapporten

Svensk planmöbelindustris beroende av en inhemsk spånskiveindustri samt  förutsättningarna för en fortsatt tillväxt

Näringsdepartementet gav i juli 2003 genom Vinnova upppdrag åt professor Staffan Brege, Linköpings universitet och Börje Pihlqvist, TMF/Svensk Möbelindustri, att utreda effekterna på svensk planmöbelindustri om den inhemska spånskiveindustrin skulle tvingas att läggas ner. I uppdraget låg ävebn att peka på förutsättningarna för en fortsatt tillväxt för planmöbel­industrin. Uppdraget vad gäller kopplingen till skivindustrin avsåg i första hand spånskivor, som är mest känsligt för prisförändringar på spån. Dock är resonemanget som förts även representativt för andra typer av skivor, exempelvis MDF-skivor.

Ansvarig för uppdraget var Eva Esping. Uppdraget slutrapporterades 6 maj 2004.

Läs slutrapporten

Nationell innovations- och forskningsstrategi för miljödriven teknikutveckling

Vinnova har i sitt regleringsbrev fått i uppdrag att utarbeta en nationell innovations- och forskningsstrategi inom området miljödriven teknikutveckling i samverkan med andra forskningsfinansiärer och berörda myndigheter.

Ansvarig för uppdraget var Eva Esping. Uppdraget slutrapporterades till regeringen 31 oktober 2003.

Läs slutrapporten

VINNFORSK - Kommersialisering av forskningsresultat

Vinnova fick 1 oktober 2002 regeringens - genom Närings- och Utbildningsdepartementet - uppdrag att föreslå åtgärder för att underlätta kommersialisering av forskningsresultat.

Uppdraget slutrapporterades 8 april 2003. 

Läs slutrapporten

Nationell strategi för FoU inom området tillämpning av informationsteknik

Vinnova har under 2002 på regeringens uppdrag tagit fram en nationell strategi för forskning och utveckling kring tillämpad IT. 

Ansvarig för uppdraget var Cecilia Sjöberg. Uppdraget slutrapporterades 18 december 2002. 

Läs slutrapporten

VINNITEL

Vinnova fick i uppdrag att, i samverkan med bl.a. IT-kommissionen utarbeta ett förslag till en plan för genomförandet av ett utvecklingsprogram för IT-/Telekomsektorn.

Uppdraget slutrapporterades 15 november 2002. 

Läs slutrapporten

Läs komplettering till slutrapporten

 

Last updated 6 December 2017

Page statistics