Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Omställning av en bransch eller ett samhällsfenomen i spåren av pandemin hösten 2021

Vinnova öppnar en utlysning för omställning av en bransch eller ett samhällsfenomen i spåren av pandemin. Syftet är att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället nu står inför. Med denna satsning vill Vinnova bidra till att utnyttja den tuffa tid som pandemin innebär till att ställa om utpekade branscher och områden inför framtiden. Vi vill ge stöd till initiativ som har potential att genom innovation stötta samhället i en utmanande tid.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som utgår från de nya behoven som uppstår på grund av pandemin och bidrar till omställning, där en första lösning är redo om 6–12 månader. Ansökningar ska vara inom områdena: kollektivt resande, kultur, rehabilitering på distans, social oro.

Vem kan söka?

Projekt om minst två aktörer, varav en ska vara utvecklande aktör och en behovsägare. Med behovsägare menar vi den aktör som har nytta av lösningen och som ska ta hand om (förvalta, använda, sprida) resultatet av projektet.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka maximalt 1 miljon kronor per projekt. Krav på medfinansiering kan finnas. Utlysningen kommer ha två ansökningstillfällen, en under våren och en under hösten.

Viktiga datum

 • Beskrivning av erbjudandet

  • Stöd för att skriva en korrekt ansökan

   Vi erbjuder stöd för att skriva en korrekt ansökan (s.k. ”skrivstuga”). Det handlar främst om att vi förklarar våra formella villkor men också att vi svarar på era övriga frågor. Stödet rör regler och villkor, inte själva innehållet i er ansökan.

   På denna sida listar vi information om chatt/videomöte som ges veckan innan ansökningsdag.

   Kommande tillfällen för ”skrivstuga”
   • Tisdag 14/9, kl 14-15 (länk till MS Teams-möte)
   • Måndag 20/9, kl 10-11 (länk till MS Teams-möte)
   • Fredag 24/9, kl 10-11 (länk till MS Teams-möte)

   Checklista för en korrekt ansökan

   Följande punkter är utvalda viktiga råd. Vi rekommenderar att ni läser hela beskrivningen om utlysningen.

   För att er ansökan ska bedömas så behöver den följa anvisningarna för utlysningen. Ansökningar som inte är korrekt utformade kommer inte tas vidare till bedömning.

   Kontrollera särskilt:

   • Att ansökan tydligt hör hemma inom ett av de angivna fokusområdena.
   • Samtliga parter i ansökan är juridiska personer. Enskilda firmor är inte godkänt. Bolag ska vara aktiva och ha organisationsnummer när ansökan skickas in.
   • Bilagan för projektbeskrivningen får inte överstiga 5 sidor. Mallen är obligatorisk.
   • Bilagan för CV får inte överstiga 3 sidor. Mallen är obligatorisk.
   • Enda accepterade bilagor är projektbeskrivning och CV.
   • Bilagorna ska använda de mallar som länkas från denna sida. Inga egna format på bilagor accepteras. Mallarna ska användas utan redigering av teckensnitt eller marginaler.
  • Med denna satsning vill Vinnova bidra till att utnyttja den tuffa tid som pandemin innebär till att ställa om utpekade branscher eller områden inför framtiden. Vi vill ge stöd till initiativ som har potential att genom innovation stötta samhället i en utmanande tid.

   Satsningen vänder sig till aktörer och områden där man inom en överblickbar närtid kan börja tillämpa nya lösningar, och där användningen kan leda till en snabb omställning av en bransch eller ett samhällsfenomen. Lösningar ska göra skillnad inom 6–12 månader.

   I fokus står både samhällsnytta och ekonomisk återhämtning.

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Förbättrade förutsättningar för innovation stärker kapaciteten att nå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Jämställdhet är en förutsättning för hållbar tillväxt och återfinns i Agenda 2030 som ett mål i sig, men även som ett perspektiv som skall genomsyra arbetet med alla mål. Utlysningen ska därför bidra till en jämställd samhällsutveckling kopplat till två huvudsakliga perspektiv:

   • Det ena perspektivet handlar om att både kvinnor och män tar del av bidraget samt deltar i och har inflytande över projektet på ett jämställt sätt.
   • Det andra perspektivet handlar om att projektet analyserar och tar ställning till om det finns jämställdhetsaspekter (kön eller genus) som är relevanta inom lösningens problemområde och nyttiggörande.

   Jämställd innovation för dig som söker finansiering

  • Utlysningen är öppen för ansökningar endast inom följande områden:

   Kultur & besöksnäring

   De kulturella och kreativa näringarna är inte bara en mycket viktig källa till tillväxt och sysselsättning, utan även en drivkraft för innovation. Kultursektorn minskar människors känsla av isolering under pandemin. Kulturen ger mening och hjälper människors engagemang i den nya normala tillvaron.

   Men sektorn har drabbats hårt av Covid-19. Nedstängningen av museer, teatrar, konsertlokaler, biografer, festivaler, konsthallar, bibliotek, restauranger lämnade många utan fungerande verksamhet. Likaså för artister och besöksnäringen.

   Utlysningen söker ansökningar som utgår från de nya behoven och möjligheterna som uppstår på grund av pandemin. Projekt ska genom innovation skapa en omställning som leder till en ekonomiskt hållbar förnyad verksamhet inom konst- och kulturföretag. Med konst- och kulturföretag avses de som har kulturskapande eller andra kreativa processer som bärande del av sin affärsidé eller som råvara.

   Stödet är begränsat till verksamhet som bedrivs stadigvarande som en professionell aktivitet.

   Kollektivt resande

   Samtliga nationella och regionala strategier inom transportområdet har som mål att öka det kollektiva resandet. Med kollektivt resande menas olika former av delad mobilitet. Det inkluderar traditionell kollektivtrafik som buss och tåg men också taxi, delad bil eller cykel, hyrbil, etc.

   Det kollektiva resandet har under pandemin utsatts för stora utmaningar vilket har medfört att användare och leverantörer har tvingats till andra val och prioriteringar. Det handlar om utmaningar såsom till exempel trängsel, flexibilitet, punktlighet och attraktivitet för att konkurrera med privata bilresor. Lösningarna till dessa utmaningar kommer att vara lika viktiga under som efter pandemin. Den omstart som vi står inför kan således innebära nya möjligheter för delad mobilitet.

   Utlysningen välkomnar ansökningar som lyfter nya idéer, perspektiv och lösningar, om vad som kan komma efter pandemin. Det är centralt att lösningarna bidrar till ett hälsosamt och klimatneutralt mobilitetssystem.  

   Det är i detta spår positivt om behovsägaren är aktiv i projektets genomförande (men inte ett formellt krav). Sökande inom kollektivtrafikområdet kan som inspiration läsa Omstart för kollektivtrafiken - idéer för en hållbar framtid.

   Följande frågeställningar lyfts fram som särskilt angelägna i utlysningen: säkert och flexibelt resande, minskad trängsel, bättre information som möjliggör en bättre planering.

   Rehabilitering på distans

   Det pågår en omfattande digitalisering inom hälso- och sjukvården. Under pandemin har området sett en transformation liknande den i samhället i övrigt; man har ökat användningen av alternativa möten. Telefon för en första kontakt och rådgivning har länge använts mellan patient och vård. Senare inslag är digitala hjälpmedel som videomöten och chatt. Lösningar som fungerar på distans ges i nuläget en ökad prioritet. Det handlar initialt om minskad direktkontakt men också att skapa fler eller bättre valmöjligheter, där det är motiverat och ger nytta för både patienten och vården.

   Det är inte lätt att observera förlopp när förändringar sker långsamt över tid, något som är vanligt inom egenvård. Patienter kan uppleva att det kan vara besvärligt att på egen hand följa föreskrivna övningar. Digitala lösningar kan ge bättre följsamhet, öka motivationen, men också ge en mätbarhet kring framsteg samt skapa underlag som hälso- och sjukvården kan använda inför vidare behandling.

   I denna utlysning välkomnar vi ansökningar inriktade på rehabilitering på distans. Det finns fördelar med en individanpassad behandling på patientens villkor och anpassat till de förutsättningar som råder. Att bättre balansera mellan patientens egna insatser och hälso- och sjukvårdens insatser kan ge stora fördelar, för kvalité, välbefinnande och effektivitet.

   Social oro

   En samhällskris som den under pandemin skapar, direkt eller indirekt, olika former av negativ påverkan på grupper av individer. Många av dessa fenomen har ett delvis dolt förlopp och observeras ofta först efteråt genom nationell statistik eller genom andra observationer.

   Det är de allvarliga konsekvenserna som följer av, exempelvis, ökad ensamhet eller relationella konflikter som blir problemet man behöver hantera. Den direkta påverkan som en samhällskris har är sällan möjlig att förebygga utan man måste fokusera på att hantera de negativa följderna på bättre sätt.

   Utlysningen välkomnar ansökningar som bidrar till omställning för att bättre förstå och hantera förändringar som beror på social oro. Denna satsning välkomnar ansatser som bygger på innovation och som i närtid avser att utveckla och ta i bruk en ny lösning.

   Följande frågeställningar lyfts fram som särskilt angelägna i utlysningen: ökad ensamhet och relationella konflikter.

  • Med utlysningen riktar vi oss till initiativ som genom samverkan mobiliserar för innovation för en hållbar framtid. Stöd ges endast till projekt som adresserar de nya utmaningarna vi ser idag i anslutning till coronaepidemin.

   Satsningen vänder sig till aktörer som:

   • har förmåga och kapacitet att i närtid utveckla och tillämpa innovativa lösningar, och där användningen kan leda till en snabb omställning av en bransch eller ett samhällsfenomen,
   • kan testa sin lösning inom ramen för projektet tillsammans med en behovsägare,
   • har en lösning med hög grad av innovation, det vill säga hög grad av originalitet och förnyelse.

   Projekten ska som minimum bestå av två aktivt deltagande parter varav minst en ska vara behovsägare.

   Vad menar vi med behovsägare?

   Med behovsägare menar vi här den aktör som har nytta av lösningen och som ska ta hand om (förvalta, använda, sprida) resultatet av projektet. Behovsägaren ska visa att behovet är riktigt och angeläget, att projektet har förutsättningar för att skala och sprida lösningen till många, att lösningen gör skillnad och är motiverad med anledning av krisen.

   På grund av det höga söktrycket ser vi gärna att en behovsägaren representerar flera aktörer eller ett större område.

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   • Utvecklingsinsatser för omställning av samhälle, verksamhet och produktion.
   • Utformning av prototyper, testning och validering av anpassade eller förbättrade produkter, processer eller tjänster i miljöer som motsvarar realistiska driftsförhållanden.
   • Medverkan i en gemensam aktivitet för att praktiskt demonstrera sina lösningar.

   Ansökan måste ha en tydlig innovationsaspekt. Stöd kan inte gå till drift och verksamhetsstöd.

   Stödberättigande kostnader

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd.

   Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Statligt stöd till ekonomisk verksamhet (företag)

   Regler för vilka kostnader som är stödberättigande

   Läs mer om vilka kostnader som är stödberättigande i Anvisning till stödberättigande kostnader.

   Läs mer om våra stödnivåer i Stödnivåer, definitioner med mera för bidrag enligt Vinnovas stödordning

   Aktiviteterna som ni söker finansiering för är sannolikt aktiviteter under definitionerna för ”industriell forskning” och ”experimentell utveckling” enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 och som beskrivs på Vinnovas hemsida.

   Företag med behov av högre stödnivå än vad som är möjligt enligt ovanstående definitioner kan söka stöd av mindre betydelse under förutsättning att sökanden kan ta emot sådant stöd (EU nr 1407/2013). För att visa att sådant stöd kan tas emot måste varje part som beviljas stöd av mindre betydelse skicka in ett intyg som visar att så är fallet. Intyg ska endast skickas på begäran av Vinnova.

   Vinnova finansierar inte rutinmässiga ändringar av befintliga varor, tillverkningsmetoder, tillverkningsprocesser, tjänster eller andra pågående verksamheter. Vidare finansieras inte marknadsföring och försäljning eller löpande drift.

  • Bidrag kan uppgå till maximalt 1 miljon kronor per projekt.

  • Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Minst två aktiva projektparter, varav minst en behovsägare (för fokusområdet kollektivt resande är det positivt om behovsägaren är aktiv i projektets genomförande, dock inte ett krav).
   • Projektparter ska vara juridiska personer och bidragsmottagare ska ha filial eller driftställe i Sverige.
   • Ansökan vara inom ett av de fokusområden som beskrivs i denna utlysningstext.
   • Ansökan innehåller samtliga obligatoriska bilagor (utformade enligt Obligatoriska bilagor). Inga andra bilagor är tillåtna.

   Obligatoriska bilagor

   OBS! Ansökningar som innehåller andra bilagor, som inte använder de obligatoriska mallarna eller som är längre i omfattning än angivet nedan kommer inte att bedömas.

   • Projektbeskrivning: Skriv på svenska eller engelska. Använd typsnitt med 12 punkters storlek. Beskrivningen får maximalt omfatta 5 sidor.
   • Meritförteckning: Bifoga en meritförteckning (CV) per ansökan, som beskriver projektledare och relevanta personer. Meritförteckningen får maximalt omfatta 3 sidor totalt per ansökan.

   Obligatoriska mallar hittar ni längre ner på denna sida.

  • Vad bedömer vi?

   Potential

   • Potential att utnyttja möjligheterna med krisen till omställning av en bransch eller ett område.
   • Den föreslagna lösningens innovationshöjd.
   • Potential att lösa det adresserade problemet i närtid.
   • Projektresultatens potential att bidra till hållbarhet i den omställda branschen eller området.

   Aktörer

   • Behovsägare som efterfrågar lösningen samt deras förutsättningar att förvalta, använda, och sprida resultatet till fler.
   • Balans i fördelning av ansvar och insatser mellan projektparter.
   • Hur väl teamet är sammansatt med avseende på könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.

   Genomförbarhet

   • Att projektet går att genomföra på 12 månader och att lösningen kan göra skillnad inom 6–12 månader.
   • Att aktörerna har kapacitet att genomföra projektet och att engagemanget inte negativt påverkar en verksamhet som redan är belastad.
   • Hur realistisk projektplan och budget är i förhållande till mål.
   • Tillgång till annan/egen finansiering för genomförande.
   • Hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen.

   Hur bedömer vi?

   Ansökningarna kommer bedömas efter kriterierna potential, genomförbarhet och aktörer av särskilt utsedda bedömare. Ansökningar bedöms i konkurrens.

   Vinnova avser att finansiera en diversifierad portfölj med en balans av aktörer, områden och projektinriktningar.

  • Beslutsdatum och projektstart är preliminärt en månad efter varje ansökningstillfälle.

   Två omgångar är planerade.

   • Första ansökningstillfället: 2021-05-11, klockan 14:00
   • Andra ansökningstillfället: 2021-09-28, klockan 14:00

   Om våra beslut

   Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag kommer beviljas med stöd av ”industriell forskning”, ”experimentell utveckling” eller stöd av mindre betydelse”. Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Våra regler och villkor för bidrag

   För alla som beviljas bidrag i den här utlysningen gäller även följande särskilda villkor:

   • Projekten ska i en gemensam aktivitet demonstrera sina lösningar i en verklig miljö. Vinnova kommer ange plats och tid för den gemensamma aktiviteten.

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • Datum
   Ändring
   14 sep 2021
   Kosmetisk justering
   14 sep 2021
   Justerad första datum för skrivstuga
   18 maj 2021
   Första versionen

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Erik Borälv

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 22

  Karin Axelius-Edgren

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 10

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-02297

  Statistik för sidan