Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidsprototyper 2022

Vinnova erbjuder framtidsforskare, innovatörer och kreatörer att skicka in skisser på framtidsscenarier – för att i ett senare skede få chans att söka bidrag till att utforma upplevda framtidsprototyper. Syftet är att skapa dialog kring hur vi tar oss an viktiga långsiktiga framtidsfrågor med hjälp av innovation.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

I detta skede kan du ansöka med en idé, som genom coachning tillsammans med andra sökande kan utvecklas till en ansökan till nästa steg: Framtidsprototyper - genomförande, i vilket bidrag kan sökas för att gestalta möjliga framtider och dialoger.

Vem kan söka?

Enskilda personer, team eller organisationer som vill gestalta möjliga framtider och dialoger. Exempelvis i roller som kreatörer, konstnärer, designers, platsägare, framtidsforskare eller samtalsledare.

Hur mycket kan ni söka?

I denna fas kan ni inte söka finansiering, utan endast för att få tillgång till internationella coacher och nätverk för utformning av nästa stegs ansökan. Det är krav på genomgången skissfas för att senare kunna söka finansiering för genomförande.

Viktiga datum

 • Beskrivning av erbjudandet

  • Framtidsprototyper är en satsning där Vinnova genom utforskande metoder, som spekulativ design, försöker förstå och göra framtider mer konkreta och greppbara. Tillsammans med designers, konstnärer, kreatörer, visionärer, medborgare, beslutsfattare och innovationssystemet vill vi levandegöra berättelser om och upplevelser av framtiden - genom fysiska artefakter, prototyper och miljöer. Målet med insatsen är att stimulera vår förmåga att föreställa oss olika framtider och generera diskussioner som underlättar för fler att vara med och påverka utvecklingen för en hållbar omställning.

   Detta erbjudande är indelat i två faser. Det mesta i denna utlysningstext rör den första fasen, skiss. Vi beskriver även översiktligt den andra fasen, genomförande, som blir aktuell för dem som går vidare i skissfasen. Du kan läsa om genomförandefasen i stycket “Vad gäller för genomförandefasen?”.

   Skiss

   I den första fasen erbjuds intresserade aktörer att skicka in en skiss på vad de kan och vill bidra med - samt inom vilket område man önskar bidra. Man kan söka och delta antingen som kreatör eller process ledare - med idéer om kreativa event för framtidsdialoger - eller som miljöägare som har tillgång till en miljö att utföra eventen i.  

   Sökande vars skisser går vidare i bedömningsprocessen får möjlighet att delta i planering, samverkan och matchmaking-aktiviteter som anordnas av Vinnova för att underlätta att skapa team som kan realisera Framtidsprototyper. Man kan inte få bidrag i skissfasen.

   Genomförande

   Den andra fasen syftar till genomförandet av ett projekt. Till denna fas söker man som team. Här tror vi att 5-10 team kommer vilja söka med en förnyad ansökan för finansiering. Total bidragsbudget är upp till 5 000 000 kronor. Utöver bidrag erbjuds stöd - bland annat i form av coaching av internationella specialister på spekulativ design. Man måste ha gått igenom skissfasen för att kunna söka i genomförandefasen.

  • Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt för att vi skall kunna nå målen i Agenda 2030. Vinnova har också ett särskilt ansvar att främja jämställdhet som i sig är ett mål men som också är ett medel för att uppnå övriga mål i Agenda 2030.

   Hållbarhet, Agenda 2030 och jämställdhet är komplexa företeelser och målen som beskrivs till exempel i Agenda2030 är abstrakta och ibland motstridiga. Det kan vara svårt att förstå hur vi bäst kan nå dem på ett balanserat sätt och vad de konkret kan innebära i en svensk kontext i framtiden.

   Denna utlysning syftar därför till att göra tänkbara framtider konkreta så att vi bättre kan föreställa oss framtider vi vill ska finnas, hur vi kan ta oss dit och hur vi kan undvika framtider vi inte vill skapa. Genom att skapa gestaltningar av möjliga framtider samt forum för samtal kring dessa vill vi skapa dialoger mellan beslutsfattare, medborgare och innovationssystemet för att samlas kring långsiktig innovation för samhällen i Sverige. 

   Konst och kultur har alltid varit ett medel för att väcka tankar kring framtida samhällen. Genom olika former av gestaltning kan vi få hjälp att lyfta frågor, prata om möjliga (önskade och oönskade) framtider och bättre föreställa oss komplexa framtida sammanhang. Men vi tror att konst och kultur inte räcker hela vägen. Vi tror att det behövs en kombination av gestaltningar tillsammans med kvalificerade tankar om möjliga framtider (scenariodesign, strategisk framsyn, signalscanning och omvärldsanalys) och strukturerade format för dialog och samtal. Vi tror att framväxande metoder baserade på framtidsinriktad design, ibland benämnda Experiental Futures2, kan bidra till breda inkluderande, inspirerande samtal om möjliga framtider och innovationers roll i att forma dem. 

   Med den här utlysningen vill vi främja dialoger kring tankeväckande tänkbara/möjliga komplexa samband som tar sig uttryck i vardagliga framtida offentliga miljöer (till exempel sambanden mellan klimatförändringar, urbanisering, populism, kriminalitet, samhällstjänster, sjukvård och barnomsorg, integration, utbildning, kommers, arbetsliv och familjeliv). Ambitionen är framtidsprototyper som genererar samtal om hur vi bäst kan möta en osäker framtid.  

  • Enskilda personer, team eller organisation kan söka till skissfasen. För att skapa spekulativa miljöer, prototyper och events öppnar vi upp ansökan för olika roller, exempelvis:

   • Kreatörer: exempelvis konstnärer, designers, författare och scenkonstnärer.
   • Processledare som kan engagera besökare och leda dialog
   • Platser: företag och organisationer som vill öppna upp sin miljö för events
  • Till skissfasen kan du inte söka finansiellt bidrag. Du kan ansöka om att få vara med i skissfasen där du får möjlighet att bilda team tillsammans andra sökanden samt coachingsstöd för att planera ett genomförande och skapa en förnyad ansökan till genomförandefasen.

   Team kan sedan i den andra fasen söka finansiellt bidrag för att förverkliga utformade framtidsprototyper och events.

  • Ni söker genom att fylla i bifogade mallar för projektbeskrivning och cv.

   Mallen har tre delar:

   1.: Berättelse om ett framtidsscenario (max 500 ord)

   2.: Första tankarna kring framtidsprototyp & framtidsupplevelse

   3.: Om er och roller i projektet

   Vi kommer endast bedöma ansökningar till skissfasen som skickats in med fullständigt ifylld mall.

  • Vad bedömer vi?

   Vi bedömer i skissfasen enligt följande kriterier som baseras på potential och aktör.

   Potential

   • Hur relevant berättelsen i skissen är för olika målgrupper
   • Hur tillgängligt prototypen/eventet är för målgrupper i fråga om tänkt plats och process för att attrahera besökare
   • Skissens potential att inspirera till dialog samt dess balans mellan dystopi och utopi

   Aktör

   • Hur väl roll, plats, kunskap och/eller erfarenhet kan bidra till insatsens mål

   Hur bedömer vi?

   Skissansökan bedöms av handläggare på Vinnova. Vinnova avser att bevilja en diversifierad portfölj med en balans av aktörer, områden och projektinriktningar.

  • Vem riktar sig erbjudandet till?

   Den andra fasen, utlysningen, är öppen för beviljade sökande från skissfasen.  

   Till den andra fasen kan man söka som enskild juridisk person eller tillsammans i konsortier. 

   Vad finansierar vi i genomförandefasen?

   Aktiviteter man kan söka bidrag för

   Finansieringen planeras omfatta skapandet av fysiska prototyper och anpassning av miljöer till att efterlikna möjliga framtider samt skapandet av events med tillhörande format och metodik för strukturerade samtal.

   Villkor för genomförandet och vilka aktiviteter man kan söka bidrag för kan komma att detaljeras och uppdateras.

   Utöver finansiering får projekten också handledning av internationella coacher inom spekulativ design

   Stödberättigade kostnader

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.  

   Projekt kan använda bidrag för stödberättigade kostnader direkt kopplade till:

   • Produktionskostnader (skapa, gestalta, bygga) fysiska prototyper, föremål, miljöer.
   • Produktion och genomförande av eventet
   • Personalkostnader, konsultkostnader
   • Kommunikation (stöd att dokumentera sitt projekt, till exempel dokumentär)

   Hur mycket kan man söka i genomförandefasen?

   Under andra fasen kan endast dem som deltagit i skissfasen söka bidrag. Vår budget är sammanlagt 5 miljoner kronor som vi ser kommer fördelas mellan 5–10 projekt.

   Bedömningar av inkomna ansökningar

   Vad bedömer vi?

   Vi bedömer inför genomförandet, enligt samma kriterier som för skissansökan med tillägg av följande kriterier baserade på potential, aktörer och genomförbarhet.

   Bedömningskriterierna kan komma att uppdateras.

   Potential

   • Projektets förmåga att beskriva och levandegöra någon av de fyra världarna
   • Hur väl det planerade projekt kan relatera till och inspirera inom aktuella områden för hållbar tillväxt och samhällsutveckling
   • Potential att projekt direkt eller indirekt når många ur insatsens målgrupper
   • Potential att gestaltningar skapar diskussioner som är relevanta och inkluderande för både kvinnor och män samt människor med olika bakgrund
   • Potential till att lärdomar och projektresultat kan tas vidare även efter Vinnovas stöd
   • Hur väl interaktion och lärdomar från besökare tas till vara

   Aktörer

   • Sökandes mandat och platsens lämplighet för projektet
   • Diversitet inom teamet med avseende på bakgrunder och kompetenser
   • Teamsammansättningens ändamålsenlighet för genomförande av eventet
   • Teamsammansättning med avseende på jämställdhet och jämlikhet

   Genomförbarhet

   • Hur effektivt insatsens syfte och mål uppnås enligt projektplan och budget
   • Realism i projektplan och budget
   Hur bedömer vi?

   Ansökan för genomförande bedöms av handläggare från Vinnova samt externa bedömare. Vinnova avser att finansiera en diversifierad portfölj med en balans av aktörer, områden och projektinriktningar.

   Beslut och villkor

   Om våra beslut

   Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag planeras i andra steget (genomförandet) beviljas med stöd av de minimis.

   Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Våra regler och villkor för bidrag

   För alla som beviljas bidrag i andra steget av den här utlysningen gäller även följande särskilda villkor:

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • Anmälan

   Du behöver inte anmäla dig till workshopen och du behöver inte ha skickat in din skiss. Du behöver bara dyka upp genom att klicka på länken. Det krävs ingen förberedelse men vi förutsätter att du läst hela utlysningstexten (denna text) samt genom frågorna vi vill ha in i skissen.

   Workshopens upplägg och innehåll

   Workshopen hålls digitalt på Teams (Länk till workshopen ) den 24/2 kl. 15:00-17:00. Workshopen syftar till att hjälpa alla deltagare till att bättre förstå vilka parterns de kan behöva och hur de kan komma i kontakt med dem - både sådana som deltar i workshopen och andra. Vi kommer inte att designa workshopen för att skapa partnerskap mellan er. Vi skapar förutsättningar men det är erat ansvar att hitta varandra och forma konstellationer för att ta vidare arbetet med att skriva en ansökan.

  • Vad är spekulativ design?

   Termen myntades av Anthony Dunne, professor och chef för designinteraktionsprogrammet vid Royal College of Art, och Fiona Raby, professor i industriell design vid University of Applied Arts i Wien. De två populariserade konceptet i sin bok, Speculative Everything: Design, Dreaming, and Social Dreaming. De skriver att "Spekulativ design bygger på fantasi och syftar till att öppna upp nya perspektiv på vad som ibland kallas "wicked problems", att skapa utrymmen för diskussion och debatt om alternativa sätt att vara, och att inspirera och uppmuntra människors fantasi att flöda fritt".

   Enligt Dunne och Raby bör designers inte bara ta itu med dagens problem, utan också ta en titt in i framtiden och fråga, "Hur kan vi ta itu med framtida utmaningar med design?" Där klassiska designers ofta jobbar med form, breddar spekulativ design räckvidden och adresserar de största frågorna i samhället.

   Vad menas med en framtidsprototyp?

   En framtidsprototyp är en “sak från framtiden”. Det kan vara en produkt eller pryl som är medvetet framtagen för att väcka tankar om framtider. Men det kan också vara en process, en tjänst, informationsmaterial eller en miljö som man kan tänka sig kommer att finnas i framtiden. Det kan också handla om upplevelser som gör det lättare för deltagare att föreställa sig hur en möjlig framtid kan te sig. Genom att göra framtider konkreta och begripliga – om än i en fantasivärld - så kan vi också lättare fatta beslut och föra dialog kring framtiden. En framtidsprototyp skall inte vara vilken konstig pryl som helst utan bör berätta något väsentligt om en möjlig framtid med potential att skapa engagemang och dialog.

   Vad menas med event?

   I detta sammanhang avser vi en tillställning eller liknande i vilken målgrupper, åskådare och allmänhet kan ta del av framtidsprototyper samt interagera med prototyperna. Det kan handla om en serie workshops, föreställningar eller installationer där människor kommer i kontakt med framtidsprototyperna.

   Varför görs detta?

   Konst och kultur har alltid varit ett medel för att skapa tankar kring vad som skulle kunna finnas och hur samhället skulle kunna te sig i framtiden. Olika former av gestaltning kan hjälpa oss att lyfta frågor, diskutera verkligheter som skulle kunna finnas men som inte finns ännu och förstå komplexa framtida sammanhang. Men vi tror att konst och kultur inte räcker hela vägen. Vi tror att det behövs en kombination av gestaltningar tillsammans med kvalificerade gissningar kring olika möjliga framtider (scenariodesign, strategisk framsyn, signalscanning och omvärldsanalys) och strukturerade format för dialog och samtal. Vi tror att framväxande metoder baserade på framtidsinriktad spekulativ design, ibland benämnda Experiental Futures, som kombinerar design med studier om framtiden för att låta deltagare uppleva fragment av framtiden i verklighetstrogna fantasi-miljöer, kan vara en av de mest lovande metoderna för att åstadkomma breda inkluderande samtal om möjliga framtider och innovationers roll i att forma dem. 

   Vad förväntas man skicka in i skissfasen?

   Man förväntas fylla i efterfrågade mallar. I princip vill vi ha en kort berättelse från framtiden som kan engagera och intressera läsare samt några rader om er som söker - CV och vilken roll ni vill ta i ett senare genomförandeprojekt.

   När ska man skicka in i skissfasen?

   Vi bedömer och beslutar om ansökningar löpande, så rekommendationen är att skicka in skissansökan så snart ni är redo. Sista ansökningsdag är 10 mars, kl. 14.

   Fyra världar - vad är det för något?

   I instruktionen för hur ni fyller i mallen till skissansökan beskrivs fyra tänkbara allmänna utvecklingar i framtiden i form av fyra fiktiva världar. Vi vill att berättelserna utspelar sig i någon av dessa världar.

   Ni beskriver olika roller – vad avses?

   Vi tror att en gestaltning av en möjlig framtid görs bäst i team som består av olika roller. Det kan behövas någon som kan grunderna i framsynsarbete, någon som vet hur man gestaltar fantasier, någon som kan facilitera samtal med publiken och någon som har tillgång till en spännande plats där framtidsscenarior kan utspela sig. Det kan också finnas andra roller för att en gestaltning av en möjlig, inspirerande framtid skall kunna komma till stånd.

   Måste man ha alla rollerna?

   Nej, det räcker med att söka som en roll men om man vill får man också söka som en större konstellation som tillsammans har flera roller.

   Vad innebär “skissfasen”?

   Vi vill göra det enkelt att komma med i insatsen och ber därför först bara om en skiss – en kort berättelse om en framtidsupplevelse och några ord om hur man vill gestalta sin berättelse. Meningen är sedan att man skall få chansen att vidareutveckla sin skiss, kombinera den med andra som söker, komplettera varandras team och tillsammans skapa en ännu bättre berättelse och plan för hur den kan gestaltas.

   Måste alla som söker vidareutveckla sin berättelse och samarbeta med varandra?

   Nej. Vissa som söker kanske redan från början har ett koncept de vill förverkliga och besitter samtliga roller som kan behövas. Andra kan hitta partners i skissfasen. Hur mycket man vill samarbeta och vara med på aktiviteter som Vinnova anordnar i skissfasen är frivilligt.

   Vad skall skapas i genomförandefasen - hur hänger det ihop med skissen?

   I skissen skickas berättelser om händelser och upplevelser som utspelar sig i framtiden in. I genomförandet vill vi gestalta sådana berättelser. Men det kan tänkas att det inte blir exakt samma berättelser utan snarare vidareutvecklingar eller kombinationer av berättelser från de inskickade bidragen som gestaltas i genomförandet.

   Måste man ha ansökt med en skiss för att kunna vara med i genomförandefasen?

   Ja. För att kunna ansöka till den andra fasen, genomförandefasen - där bidrag kan beviljas, måste man först ha ansökt och beviljats deltagande i skissfasen.

   Vad menas med coacher?

   Team har möjlighet att får stöd av en internationell specialist på spekulativ design i skissfasen och under genomförandet av projektet. Sökande vars skisser beviljas har möjlighet att få coachning att utveckla sin idé och projektansökan till genomförandet. De som beviljas bidrag för genomförandet av projektet har också möjlighet att få fortsatt coachning under projektperioden för att realisera framtidsprototypen och eventet.

   Måste man vara med på coachningen?

   Nej. Olika sökande kan ha kommit olika långt i teamsammansättning och idé till genomförande. Coachning och matchmaking är ett frivilligt erbjudande. Ansökningar till genomförandefasen kommer bedömas i konkurrens med varandra enligt bedömningskriterierna oavsett om man nyttjat erbjudandet om coachning eller inte.

   Kan man skicka in flera ansökningar?

   Man kan bara skicka in en ansökan per organisation i skissfasen.

   Låser man in sig i en ogenomtänkt idé genom att skicka in en skiss?

   Nej. Skissen är en startpunkt – en första idé om vad ni vill göra. Vissa ansökningar kan ha en genomtänkt och relativt klar skiss. Andra kan komma att vara mindre färdiga. Samma sak gäller partnerskap: vissa kan ha alla aktörer och roller som behövs med sig från början medan andra söker samarbetspartners. Tanken är att delta i en samskapande process för att färdigställa en mer detaljerad ansökan i nästa steg, genomförandet.

   Skall prototyperna ses som ett färdigt slutresultat?

   Syftet med insatsen är att skapa samtal kring framtider. Vi ser gärna att samtal och interaktion med målgrupper påverkar och vidareutvecklar prototyperna. Men vi vill också att någon form av avslut, utställning eller event skall genomföras under 2022.

   Hur går insatsen ihop med Vinnovas övriga satsning på framsyn?

   Insatsen har skapats från Framtidsområden - ett av Vinnovas 10 prioriterade områden. Området utför eller medverkar i en rad insatser inom framsyn – inte minst när det gäller att utveckla Vinnovas interna förmågan att leda från framtiden, att systematisera arbete med scanning och omvärldsbevakning och att etablera samarbeten med internationella aktörer. Däremot finns det för närvarande inga andra insatser som liknar Framtidsprototyper just nu. Vinnova kommer troligen att göra fler liknande insatser – med eller utan koppling till Framtidsprototyper - men ingenting sådant är beslutat.

   Hur ansöker vi om vi inte har ett komplett team färdigt från början?

   Det är inte kritiskt att ha ett komplett team på plats när ni skickar in skissen. Efter att skissen skickats in och eventuellt beviljats finns det viss tid till att bygga er konstellation på bästa tänkbara sätt för att skapa en ny ansökan till bidragsprojekt i genomförandefasen. Skissfasen är öppen och de som lämnar in skisser kommer att vara offentliga, vilket innebär att sökande själva kan hitta kontaktinformation och lättare etablera kontakt med lämpliga partners. Vinnova avser att i viss mån underlätta för matchmaking, men projekten uppmuntras till och ansvarar själva för att etablera kontakt.

   Vad anses vara ett "komplett team"?

   Roller som förväntas i ett team är framtidsstrateger, kreatörer av olika slag, liksom de som är duktiga på att föra dialog samt rollen som platsägare - eller i alla fall tillgång till en mer eller mindre offentlig plats där framtidsprototyper och events kan hållas. Rollerna kan vara kompetenser som en och samma indvid har. Det är inte säkert att alla dessa roller krävs och det kan också finnas andra roller och kompetenser som vi inte nämnt. Vad som är ett komplett team beror på vad ni avser att utföra som uppfyller insatsens syfte och mål.

   Vi har en miljö men ingen skiss - hur ansöker vi?

   Det går bra att söka med en "miljö" där den beskrivs med förslag om hur den skulle kunna användas. Detta beskriver ni genom att formulera ett narrativ – en berättelse i er skiss - som utspelar sig i en tänkt framtid i er miljö.

   Är en fysisk plats ett krav för prototypen?

   Vi tänker oss huvudsakligen fysisk plats med fysiska artefakter, men även en digital upplevelse är tänkbar. Vi är ute efter samtal och dialog som prototypen ger upphov till mellan olika målgrupper så som beslutsfattare, aktörer i innovationssystemet och allmänheten. Det är därför viktigt att prototypen finns tillgängliga för människor så att sådana samtal kan komma igång och även att samtalen kan ske under ordnade former och fångas upp för att dels skapa insikter om tankar kring framtiden och dels iterativt förbättra prototyper och samtalsformat.

   Är det förutbestämt var prototyper kommer visas upp?

   Nej, projekten bestämmer vilken miljö de vill använda för att visa upp prototyperna. Tankar kring detta kan sannolikt utvecklas under skissfasen. Vi vill dock att det sker på en plats som är tillgänglig för svenskar i allmänhet - det vill säga i Sverige eller i digitala sammanhang som är allmänt tillgängliga från Sverige.

   Kan målgruppen och prototypen vara “smala”?

   (Kan exempelvis totalförsvaret inom en kommun vara en målgrupp och artefakter intressanta för denna målgrupp utgöra framtidsprototyper). Det är svårt att avgöra på förhand, men generellt sett så ser Vinnova att varken målgrupp eller diskussionsämnena som prototyperna skall locka fram bör vara för smala.

   Hur detaljerad behöver skissen vara? Kan vi experimentera vidare under projekttiden?

   Vi eftersträvar flexibilitet under skissfasen för att göra plats för kreativitet. Skissen skall hjälpa oss att komma igång och ge oss en förståelse för vad ni i nuläget tänker er att ni vill göra. Ni behöver inte överarbeta skissen. Ni kan experimentera vidare under skissfasen. Det man söker in med i den andra fasen skall självständigt bedömas utan att beakta den ursprungliga skissen. Det ni skickar in i det andra steget måste ni däremot förhålla er till.

   I intressentportalen frågas det efter uppgifter som rör flera år framåt - vilka tidsramar gäller?

   Vissa av våra system är skapade för generella insatser och det är möjligt att det har blivit något fel där. Vi skall undersöka om det kan ändras så att inga missförstånd sker. Hur som helst så gäller denna satsning, inklusive det andra steget, år 2022.

   I intressentportalen frågas det endast efter koordinerande part. Hur lägger jag till fler aktörer i mitt projekt?

   Vissa av våra system är skapade för generella insatser och det är möjligt att det har blivit något fel där. I skissfasen frågar vi endast efter 1 aktör per skiss (koordinator). Det går bra att skriva in andra parter i bilagan - både sådana ni redan har samarbete eller sådana ni önskar skapa samarbeten med. I det andra steget, genomförandet, kommer ni fylla i en annan ansökan och i den kan ni lägga in alla parter som skall vara med.

   Är det här en långsiktig satsning – har ni fler planer framöver?

   Detta är en pilotsatsning. Vi har inga konkreta planer på någon fortsättning men det är inte osannolikt.

   Vilka tider gäller för eventet den 24:e?

   Klockan 15:00-17:00.

   Kan ni anordna ett forum som underlättar för oss att hitta partners?

   Vi kommer göra vissa insatser för att underlätta men har inga planer på att sätta upp ett specifikt forum för detta just nu. Fram till dess kan man alltid föra en dialog på LinkedIn om man vill.

   Föredrar ni matchmaking inom ramen för projektet eller hellre en helhetslösning?

   Vi kommer hjälpa till med matchmaking om behov finns och när vi ser kopplingar och möjligheter till detta, men främst behöver projekten arbeta med det.

   Är det ett krav att de skisser som skickas ska vara kopplade till miljö- och klimatutmaningar?

   Vi vill att skisserna ska vara kopplade till en av de fyra världarna genom att de utspelar sig i framtiden i någon av dem. Skisserna bör ge oss uppslag, idéer, frågor, tankar i form av beskrivningar av konkreta saker, skeenden, miljöer som är tecken (bevis, artefakter, gestaltningar) på att något “har” förändrats. Förändringarna bör handla om hur samhället (mer eller mindre) har lyckats hantera miljö- och klimatkrisen och/eller dess konsekvenser.

   Hur många projekt kommer finansieras?

   I skissfasen finns ingen finansiering. I genomförandefasen har vi budgeterat 5 miljoner SEK i bidragspengar. Vi tror att det innebär 5-10 projekt.

   Kan internationella aktörer ansöka?

   Vi kan endast ge bidrag till aktörer som har verksamhet i Sverige. Ett projekt kan ansöka om att använda en del av sin budget för att köpa exempelvis konsulttjänster från internationella aktörer.

   Börjar matchmakingen när skissen är klarmarkerad?

   Ni kan med fördel börja matchmakingen själva när ni vill. För att vi skall kunna bistå behöver vi ha skissen inskickad så att vi får in kontaktuppgifter och viss förståelse för vad ni kan och vill göra, vad ni vill komplettera med, vilka partners ni söker osv. Vi ser inte detta förrän ansökan är klarmarkerad (inskickad). Vi kommer inte erbjuda andra kanaler för att ta in den informationen. Vi kommer inte heller aktivt leta upp den informationen. Förfarandet vi vill använda är skissförfarandet. Vi kan dock inte i förväg utlova vilka insatser vi kommer göra eller när vi startar dessa insatser för att underlätta matchmakingen. Det beror på vad som efterfrågas och vad ni avser göra. Utlysningens sida kommer vara uppdaterad med information kring matchmaking och aktiviteter vi anordnar så fort vi har dessa beslutade.

   Om man hittar en part under skissfasen, kan vi addera den då?

   Skissfasen finns till för att ansökan (och ännu mer projektet) ska bli så bra som möjligt. Det behövs inga kompletteringar till skissansökan. Däremot kan ni lägga in flera parter i ansökan för genomförandet. Detta är en annan ansökan där vi kommer efterfråga mer information och som kommer ligga till grund för beslut om bidrag.

   Kan ett evenemang genomföras i Danmark?

   Vi fokuserar på offentliga utrymmen i Sverige eller digitala offentliga utrymmen som är åtkomliga från Sverige. Bidraget kan användas för att utforma dessa utrymmen och till att hålla events i dessa utrymmen. Vi tycker att det vore bra med evenemang även utomlands (utöver att evenemangen hålls i Sverige) men sannolikt kommer man inte kunna använda bidrag för att täcka direkta kostnader kopplade till evenemang utomlands. Exakta villkor för genomförandefasen finns inte klara ännu. Möjligen kan man tänka sig att designarbetet utförs med hjälp av bidrag (under förutsättning att evenemang hålls i Sverige) och att man kan utföra ytterligare evenemang (kopior/anpassningar) utomlands där alla extra kostnader finansieras på annat sätt.

   Vilket tidsperspektiv tänker ni på för prototyperna?

   Vi har inte angivit något årtal men vi tänker oss tiden när våra barnbarnsbarn lever.

   Behöver man ha en organisation verksam för att ansöka?

   I skissfasen kan vem som helst söka. Individ eller organisation eller team oavsett var man bor eller kommer ifrån. Men för att senare ta direkt del av ett bidrag behöver man vara en svensk juridisk person,

   Kommer det krävas medfinansiering i genomförandefasen?

   Vi har inte för avsikt att kräva medfinansiering men det beror på vilken stödgrund som vi använder i genomförandefasen. Stödgrunden kan sätta begränsningar i stödgraden eller storleken på bidraget.

   Kan ni utveckla kring de fyra världarna och tankarna bakom dem?

   Världarna finns till för att trigga skisser och samarbeten kring för framtida generationers viktiga frågor. Den ena axeln handlar om hur klimatet och miljön är (mindre eller mera förändrat klimat) som en konsekvens av lång tids i huvudsak mänsklig påverkan. Den andra axeln handlar om huvudsakliga principer för hur vi väljer att adressera utmaningarna från och med nu fram till tiden när våra barnbarnsbarn lever. Den axeln innehåller kombinationen av många ihopslagna trender. Vi vill inte beskriva den alltför detaljerat utan hellre lämna den öppen för tolkning och vidareutveckling – men i grova drag handlar den om å ena sidan om teknisk innovation, om centraliserade storskaliga lösningar där människan ändrar sin yttre värld (genom teknologi, infrastruktursatsningar, ökad grön tillväxt, statlig styrning osv). Den andra ytterligheten handlar mer om social innovation och människors individuella initiativ, vilja och förmåga att ändra sina levnadsvanor och skapa nya typer av samarbeten och organisationer. Givetvis finns alla 4 världarna redan idag i en kombination och kommer troligen också göra det i framtiden – i olika hög grad i olika delar av världen. Använd dem (och utveckla dem) som ni vill för att skapa relevanta dialoger om vår framtid.

   Steg 1 och 2 löper delvis parallellt – vad är tanken?

   Vi vill göra det möjligt att utveckla sin skiss och sitt team under skissfasen och att den skall bli så lång som möjligt. Samtidigt vill vi att det för dem det passar skall vara möjligt att skicka in sin ansökan och komma igång så fort som möjligt för genomförandeprojektet. Kompromissen blev att delvis ha processerna överlappande.

   Får man svar eller återkoppling på skisserna redan innan 11 mars?

   Kanske. Det beror på när skisserna kommer in och hur många som kommer in. Vi har ambitionen att svara tidigare än så eftersom vi önskar att den samskapande processen och matchningen skall komma igång snarast möjligt. Vi uppmuntrar också att man på eget initiativ sätter igång med matchmaking och samskapande även innan Vinnovas skiss-återkoppling.

   Hur skall en skiss se ut? Teckning, film eller bild?

   Ni behöver tyvärr följa utlysningens mall vilket innebär att skissen behöver vara i form av text.

   Kan ni garantera att all information på denna sida är konsistent, uppdaterad och korrekt?

   Vi kan garantera att vi försöker åstadkomma detta. Men samtidigt vill vi dela information och tankar löpande hellre än att fila på den i oändlighet. Då kan det ibland råka bli motsägelser eller hända att vi glömmer ta bort gammal information när den blir föråldrad i takt med att insatsen utvecklas. Vi vill gärna utveckla insatsen med bättre förståelse för er och era idéer vilket vi vill anstränga oss att få under resans gång.

   Kan vi ansöka som organisation med ett möjligt framtidsscenario som vi ser behov av att få stöttning i att utforma och konkretisera av olika expertkompetenser som ansöker om att ansluta sig till utlysningen?

   Ja. Man kan ansöka om att få vara med i skissfasen genom att skicka in ett framtidsscenario och annat vi frågar efter i mallen för ansökan. Det är möjligt att inskickat framtidsscenario kommer utgöra, ingå i eller åtminstone påverka det som i senare skede utformas tillsammans med flera parter.

   Vi har missat ett informationstillfälle. Finns det inspelat?

   Nej, informationstillfällena finns inte inspelade. Frågor och svar från dessa finns inkluderade i denna text.

   Vi har missat ett informationstillfälle. Kan man ändå söka?

   Ja, man kan ansöka trots att man inte varit med på ett informationsmöte. Informationstillfällena är helt frivilliga.

  • Datum
   Ändring
   15 feb 2022
   Rättelser ffa i formatering
   14 feb 2022
   Samlat och uppdaterat information angående workshop den 24/2 2022 under ett nytt stycke
   08 feb 2022
   Lagt till 3 stycken i Frågor och svar
   03 feb 2022
   Lagt till ca 30 Frågor och svar om utlysningen från infoträffen den 31/1 2022 samt ändrat namn på rubriken
   25 jan 2022
   Lagt till 3 "Vanliga frågor om utlysningen"
   21 jan 2022
   Ändrat i "Vanliga frågor om utlysningen"
   21 jan 2022
   Lanseringsversion

  Bilden ovan beskriver processen för utlysningen Framtidsprototyper 2022 som har två faser. Skissfasen är öppen från 24 januari till 10 mars och den är obligatorisk för att kunna söka bidra i nästa fas, ansökan för bidrag för genomförande. Andra fasen är öppen från 24 februari till 24 mars. Den 24 februari organiseras även ett coachningssession att skapa och förbättra ansökningar. Det finns två infoträffar, den 31 januari och 7 mars.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Netta Korhonen

  Handläggare

  +46 8 473 31 32

  Liselott Bergman

  Kommunikatör

  +46 8 473 31 11

  Jenny Johansson

  Administratör

  +46 8 473 30 13

  Erik Borälv

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 22

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2021-05146

  Statistik för sidan