Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eurostars

Eurostars är del av det Europeiska partnerskapet för innovativa små och medelstora företag (SME:s). Länk till programmet hittas under nästa rubrik. Eurostars riktar sig främst till innovativa små och medelstora företag som ingår i internationella projekt. Det går att söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster. Via internationellt samarbete ger Eurostars tillgång till ny kunskap, samarbeten och möjligheter att testa nya marknader.

Hur fungerar Eurostars?

Eurostars är ett SME-drivet program och samarbete mellan 36 länder. För att kunna söka Eurostars behöver projektet bestå av minst två deltagande länder och projektets koordinator måste vara en SME.

Se alla Eurostarsländer

Olika länder har olika finansierings- och ansökningsregler. Dessa regler gäller bara för projektparter från det landet. Svenska parter ska följa Vinnovas regler för finansiering och stödnivåer. Det finns även ett antal internationella formella krav som gäller för alla. Deltagarna i ett Eurostarsprojekt behöver kontrollera att varje projektpart uppfyller sina nationella krav och att alla parter uppfyller de gemensamma kraven innan de ansöker.

Läs de gemensamma kraven

I snitt brukar det öppna två erbjudanden per år. Konsortiet skickar in sin projektansökan gemensamt genom Eurostars hemsida. Efter att ett projekt skickat in sin ansökan går ansökan igenom en internationellt bedömningsprocess. Observera att Vinnova alltså inte är med i bedömningsprocessen av projekten. Däremot är alla nationella finansiärer med och gör den finansiella kontrollen och därför kan svenska deltagare komma att höra ifrån Vinnova om kompletterande information krävs.

Om projektet blir godkänt för finansiering är det respektive lands nationella finansiär som betalar ut medel till det landets deltagare. För svenska parter är det Vinnova som är finansiär. Vid godkänt projekt kommer Vinnova kontakta svenska deltagare för att skicka in en kompletterande ansökan.

Information om hur du söker

Information om den internationella bedömningsprocessen

Vem kan söka?

Eurostars vänder sig främst till små och medelstora företag i samarbete med forskningsorganisationer och offentlig sektor. Projektet måste koordineras av företaget, men även stora företag, akademi och forskningsinstitut kan delta.

Läs EU:s definition av små och stora företag på Eurostars webbplats

Förutom att följa Vinnovas allmänna villkor för bidrag måste de svenska projektparterna dessutom uppfylla följande villkor:

 • Företag ska vara registrerat som svenskt aktiebolag
 • Företag ska ha driftställe i Sverige
 • Verksamhet i projektet ska bedrivas vid det svenska driftstället och projektkostnaderna ska bäras av driftstället
 • Företag ska vara registrerat för arbetsgivaravgift
 • Företag ska ha lämnat in minst 2 årsredovisningar till Bolagsverket
 • Den senast registrerade årsredovisningen ska visa att nettoomsättning eller eget kapital motsvarar minst hälften av den sökta summan. Den/de sökande organisationerna ska kunna visa upp underlag på detta vid stängningsdagen då den finansiella kontrollen på projekten påbörjas direkt därefter. Vinnova kommer att kontakta de svenska sökanden som behöver komplettera sin ansökan med mer information/underlag.

Vinnova verkar för en jämställd samhällsutveckling och ser positivt på projekt där både kvinnor och män tar del av bidraget och medverkar aktivt. Vi vill också öka deltagandet från aktörer som inte sökt internationell finansiering innan.

Vad kan jag söka medel för?

Du kan söka medel för marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt inom alla teknikområden. Ditt projekt ska leda till marknadsintroduktion av en produkt, tjänst eller process senast två år efter avslutat projekt. Projekt inom life science får göra undantag för kliniska studier. Projekten kan pågå i högst tre år och ska vara ett samarbete mellan minst två Eurostarsländer.

Hur mycket kan jag söka?

Svenska deltagare kan söka högst fem miljoner kronor för ett projekt. Om projektet saknar ett svensk litet eller medelstort företag kan du söka högst två miljoner kronor.

 • Små och medelstora företag enligt EU:s definition kan söka bidrag för 50 procent av sina kostnader.
 • Stora företag kan söka bidrag för 30 procent av sina kostnader.
 • Universitet, högskolor, forskningsinstitut eller offentlig sektor söka bidrag för 70 procent av sina kostnader.

Observera att stödnivåerna kan variera för andra länders finansiärer.

Supportkontor för svenska deltagare

EU SME Support ger kostnadsfri expertrådgivning och kan vara ett stöd

 • när du formulerar din ansökan för första gången
 • om du har fått avslag och vill söka igen
 • om du behöver stöd  vid rapportering och revisioner efter beviljad finansiering
 • om du har andra frågor under projektets gång.

Medarbetare på EU SME Support finns över hela Sverige och har bred branschkompetens och stor erfarenhet av såväl affärscoachning som EU-ansökningar. EU SME Support arbetar på uppdrag av Vinnova och Tillväxtverket för att fler svenska SME ska söka finansiering från EU-programmen Horizon 2020 samt Eurostars.

EU SME Support webbplats för kostnadsfri vägledning om EU-finansiering

Så här ansöker du

1. Försäkra dig om att du har rätt till bidrag

Börja med att läsa igenom Eurostars nationella och internationella regler för deltagande. Läs om kriterierna här: Eureka | Eligibility criteria (eurekanetwork.org)

2. Kontakta samarbetspartners

Identifiera och kontakta internationella samarbetspartners. Ta kontakt med Enterprise Europe Network för stöd och vägledning. De är ett väl etablerade i 67 länder med 3000 kollegor. Tillsammans med 600 partnerorganisationer/partners hjälper de företag att hitta internationella affärskontakter och samarbetspartners på nya marknader. 

3. Kontakta supportkontoret

Ta kontakt med supportkontoret för att få hjälp med hur du söker finansiering på bästa sätt. Supportkontoret ger kostnadsfri hjälp och vägledning. Du kan också kontakta någon av de nationella kontaktpersonerna för Eurostars hos oss på Vinnova.

Supportkontoret för små och medelstora företag som vill söka EU-bidrag https://eusme.se/

4. Skicka ansökan till EUREKA

Skicka in din ansökan till EUREKA Eurostars portal. Läs hur du söker här: Eureka | Apply (eurekanetwork.org)

5. Vänta på bedömning

Alla ansökningar går ut på internationell utvärderingsprocess som sker i två steg. Läs mer om stegen här: Eureka | Evaluation and monitoring (eurekanetwork.org)

6. Beslut

Om EUREKAs sekretariat godkänner din ansökan kommer vi att kontakta dig för att söka finansiering för de svenska parterna hos oss.

På Eurostars webbplats finns även en lista med guider för dig som ska söka. Där hittar du svar på alla dina frågor.

Eurostars lista med guider Eureka | Library (eurekanetwork.org)

Läs mer om Eurostars

Eurostars webbplats

 

Tidigare ansökningstillfällen

Eurostars vår 2022
Stängde 24 mars 2022

Finansiering för små och medelstora företag för internationell utveckling av marknadsnära lösningar.

Eurostars 3 höst 2021
Stängde 4 november 2021

Eurostars riktar sig främst till innovativa små och medelstora företag som ingår i internationella projekt. 

Frågor?

Eurostars Vinnova

Senast uppdaterad 29 november 2023

Diarienummer 2021-03392

Statistik för sidan