Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Internationell samverkansutlysning inom ERA PerMed 2022: individanpassad prevention

Vinnova finansierar i denna utlysning svenskt deltagande i den femte internationella utlysningen inom ERA PerMed som fokuserar på individanpassad prevention. ERA PerMeds erbjudande innefattar i korthet: Primär prevention i form av förebyggande insatser som minskar uppkomsten av sjukdomar. Sekundär prevention i form av tidig diagnos och behandling. Tertiär prevention för att förhindra återfall och komplikationer samt rehabilitering.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Svenskt deltagande i den internationella utlysningen ERA PerMed 2022: individanpassad prevention.

Vem kan söka?

Svenska aktörer som skickat in en ansökan i ERA PerMed 2022 och är verksamma inom akademi, offentlig sektor, institut, idéburna org. eller industri. Om två svenska org. ingår i ett konsortium ska de skicka in en gemensam ansökan till Vinnova.

Hur mycket kan ni söka?

Vinnova finansierar en svensk part i ett konsortium med max 3 miljoner kronor över tre år. Ifall två svenska parter ingår i ett konsortium kan Vinnova finansiera det svenska deltagandet med max 4,5 miljoner kronor över 3 år.

Viktiga datum

 • Beskrivning av erbjudandet

  • Detta erbjudande riktar sig till svenska parter som söker medel i den internationella utlysningen ERA PerMed 2022 med fokus på individanpassad prevention. All information om hur man söker och vad som finansieras finns på den internationella utlysningens hemsida.

   ERA PerMed ansvarar för ansökningsfunktionen och bedömningen av ansökan. Vinnovas roll är att finansiera de svenska parterna i de projekt som bedöms positivt av ERA PerMed och uppfyller de svenska nationella kraven för finansiering. Av den anledningen ska projekten som söker medel i ERA PerMed även skicka in ansökan till Vinnova. Om två svenska parter deltar i ett internationellt konsortium ska de skicka in en gemensam ansökan.

   Svenska parter från akademi, institut, idéburna organisationer samt offentlig sektor och vårdgivare kan söka 100% kostnadstäckning ifall aktiviteterna ingår i deras icke ekonomiska verksamhet. Stora företag kan söka 20% av de stödberättigade kostnaderna, små och medelstora företag kan söka upp till 70% av de stödberättigade kostnaderna.

   Vinnova kan finansiera en svensk projektpart i ett konsortium med totalt 3 miljoner kronor över tre år. Ifall två svenska projektparter ingår i ett konsortium kan Vinnova finansiera det svenska deltagandet med totalt 4,5 miljoner kronor över tre år. Vinnova har möjlighet att finansiera 3–5 projekt.

   Projektpart som söker bidrag ska vara svensk juridisk person (organisation) i Sverige. Med svensk juridisk person (organisation) likställs i detta avseende utländsk organisation som har filial eller driftställe i Sverige (kostnaderna i projektet ska vara hänförliga till filialens eller driftställets verksamhet).

   ERA PerMed är ett partnerskap där 33 finansiärer från 26 länder gemensamt investerar i internationell samverkansforskning och innovation som syftar till att stödja utvecklingen av mer individanpassade behandlingar och hälsofrämjande insatser. Inom ramen för det europeiska forsknings och innovations-samarbetet definieras detta som Personalised Medicine. Detta är ERA PerMed´s femte utlysning som syftar till att stödja förebyggande och hälsofrämjande insatser.


   Utlysningen innefattar i korthet:

   • Primär prevention: förebyggande insatser som minskar uppkomsten av sjukdomar
   • Sekundär prevention: tidig diagnos och behandling
   • Tertiär prevention: förhindra återfall och komplikationer samt rehabilitering

   Varje konsortium ska bestå av minst tre olika organisationer (som är berättigade till finansiering) från tre olika länder. Max två organisationer från varje land får ingå i ett konsortium.

   För att söka medel från Vinnova är det viktigt att följa de formella kraven under rubrik 7.

  • Följande datum gäller för utlysningen:

   Observera att vissa datum är preliminära. För aktuella uppgifter se den internationella utlysningens hemsida.

   Öppningsdatum: 1 december 2021

   Sista ansökningsdag till den internationella utlysningen:17 februari 2022 klockan 17:00

   Sista ansökningsdag till Vinnova: 24 februari 2022 klockan 14.00

   Informationsdag, JTC2022: 9 december 2021, 13.00 CET

   Sista ansökningsdag för kompletterad ansökan till den internationella utlysningen: 14 juni 2022 klockan 14.00

   Sista ansökningsdag för kompletterad ansökan till Vinnova: 21 juni 2022
   Besvara frågor från bedömarna: mitten/slutet av augusti 2022
   Senaste beslutsdatum: 31 oktober 2022
   Projektstart tidigast: 10 november 2022
   Projektstart senast: 31 januari 2023

  • Inom Vinnovas område Hållbar Precisionshälsa är insatser för att stärka främjande och förebyggande hälsoinsatser av största vikt. En hållbar hälso- och sjukvård kräver större investeringar i utveckling och tillämpning av hälsofrämjande insatser. Utveckling av metoder för tidig upptäckt av riskfaktorer samt insatser för att nyttja och förbättra individens förutsättningar till ökad hälsa och välbefinnande är några av målsättningarna.

   ERA PerMed öppnar nu sin femte utlysning med fokus på ”Personalised Prevention” och Vinnova vill med sitt deltagande ge svenska aktörer möjlighet att samarbeta med starka internationella aktörer och bidra till ökad hälsa, en stark life science industri och en hållbar hälso- och sjukvård samt omsorg.

   För mer information se utlysningstexten på ERA PerMeds hemsida.

   Vinnovas generella prioriteringar och målsättningar:

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Förbättrade förutsättningar för innovation stärker kapaciteten att nå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Jämställdhet är en förutsättning för hållbar tillväxt och återfinns i Agenda 2030 som ett mål i sig, men även som ett perspektiv som skall genomsyra arbetet med alla mål. Utlysningen ska därför bidra till en jämställd samhällsutveckling kopplat till två huvudsakliga perspektiv:

   • Det ena perspektivet handlar om att både kvinnor och män tar del av bidraget samt deltar i och har inflytande över projektet på ett jämställt sätt.
   • Det andra perspektivet handlar om att projektet analyserar och tar ställning till om det finns jämställdhetsaspekter (kön eller genus) som är relevanta inom lösningens problemområde och nyttiggörande.

   Jämställd innovation för dig som söker finansiering

   En aspekt handlar om att både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. En annan viktig aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns jämställdhetsaspekter (kön och/eller genus) som är relevanta inom lösningens problemområde och nyttiggörande.

   Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ger ökad möjlighet för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Utlysningen ska bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla och vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång.

  • Utlysningen riktar sig till svensk industri, akademi, offentlig sektor, institut och idéburna organisationer som söker medel i ERA PerMeds internationella utlysning 2022. Se internationella utlysningens hemsida och Vinnovas allmänna villkor för finansiering: Vinnovas allmänna villkor för finansiering | Vinnova.

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Behovsdriven forskning och innovation inom området individanpassad prevention. För fullständig information se den internationella utlysningens hemsida

   Se information på utlysningens hemsida.

   Stödberättigande kostnader

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd.

   Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Statligt stöd till ekonomisk verksamhet (företag)

   Regler för vilka kostnader som är stödberättigande

   Stödgrunder och stödnivåer

   I denna utlysning kan akademi, institut, idéburna organisationer samt offentlig sektor söka 100% kostnadstäckning ifall aktiviteterna ingår i deras icke ekonomiska verksamhet. Stora företag kan söka 20% av de stödberättigade kostnaderna, små och medelstora företag kan söka upp till 70% av de stödberättigade kostnaderna.

   Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet kommer beviljas med stöd av EU-kommissionens förordning (EU) nr. 651/2014 artikel 25 – industriell forskning. Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

  • Vinnova kan finansiera en svensk part i ett konsortium med maximalt 3 miljoner kronor över tre år. Ifall två svenska parter ingår i ett konsortium kan Vinnova finansiera totalt 4,5 miljoner kronor över tre år. Vinnova har möjlighet att finansiera 3–5 projekt med svenskt deltagande.

  • Bedömningen av ansökans innehåll hanteras av ERA PerMed, men för att projektet ska finansieras av Vinnova så måste de sökande uppfylla följande nationella formella krav:

   • Samtliga projektparter är juridiska personer / organisationer och angivna i Vinnovas portal
   • Ansökan är skriven på svenska eller engelska
   • Maximalt sökt belopp för en svensk sökande är 3 000 000 kr
   • Maximalt sökt belopp för två svenska sökande i ett konsortium är 4 500 000 kr
   • Sökt stödnivå ska överensstämma med kraven under avsnitt Hur stort bidrag ger vi.
   • För aktiebolag gäller att den senaste årsredovisningen ska visa att nettoomsättning eller eget kapital motsvarar minst hälften av den sökta summan. Om detta inte styrks av den senaste årsredovisningen behöver ett intyg från en auktoriserad redovisningskonsult och/eller kontoutdrag bifogas eller tillhandahållas vid förfrågan från Vinnova.
   • Den ansökan som skickas in till den internationella utlysningen ska vara bifogad som projektbeskrivning i Vinnovas ansökningsportal.
   • Ansökan har inkommit till Vinnova senast klockan 14.00 den 24 februari 2022.
  • Vad bedömer vi?

   Ansökan bedöms av en grupp internationella experter som är förordnade av ERA PerMed och i enlighet med de bedömningskriterier som finns i den internationella utlysningstexten.

   Det är viktigt att ni läser bedömningskriterierna noga.

  • Om våra beslut

   Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet kommer beviljas med stöd av EU-kommissionens förordning (EU) nr. 651/2014 artikel 25 – industriell forskning. Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Våra regler och villkor för bidrag

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • För att söka bidrag gör ni först en ansökan på ERA PerMeds hemsida, enligt de instruktioner som finns tillgängliga där.

   Senast den 24 februari klockan 14.00 ska ni också skicka in en ansökan i Vinnovas system Intressentportalen. Där fyller ni i de obligatoriska uppgifterna inklusive alla svenska projektparter och bifogar er ERA PerMed ansökan som projektbeskrivning samt vid behov även intyg från revisor/redovisningskonsult eller kontoutdrag, se under formella krav.

   I de fall er projektansökan blir inbjuden att skicka in en fullständig ansökan till ERA PerMed kommer ni även få komplettera er inskickade ansökan till Vinnova.

   Klarmarkera er ansökan i god tid innan Vinnova stänger portalen. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till stängning.

   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräftelse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare/prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.

   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter stängning ber vi dig höra av dig.

   När portalen stängt kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från oss.

   .

  • Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar men vi lämnar inte ut uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat ifall det kan antas att någon enskild lider skada om uppgifterna röjs. Meddela gärna ert internationella konsortium att i Sverige gäller offentlighetsprincipen och ansökan kommer att bli offentlig handling.

  • Datum
   Ändring
   15 dec 2021

  Ta del av det inspelade informationsmötet

  Här kan du följa en inspelning av ett informationsmöte om erbjudandet.

  Inspelad infomöte ERA PerMed 2022

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Malin Eklund

  Handläggare

  Pontus von Bahr

  Handläggare

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-04963

  Statistik för sidan