Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA EURIPIDES2 – Smarta elektroniksystem

Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för smarta elektroniksystem. Projekten kan beröra allt från sensorer till integrerade elektronikprodukter. Lösningarna kan vara tänkta att tillämpas inom exempelvis fordonssektorn, medicinsk teknik, säkerhetsbranschen eller produktionsområdet. Utlysningen görs inom ramen för EUREKA-klustret EURIPIDES2, ett internationellt innovationskluster för smart elektronik.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Smarta elektroniksystem, till exempel sensorer, kraftelektronik, elektronikplattformar, byggsätt och produktintegrering inom elektronik.

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer eller industrikonsortier med minst två oberoende organisationer från minst två länder som är medlemmar i EUREKA. Minst ett svenskt litet eller medelstort företag (SMF) ska delta.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre beloppsgräns, men vi finansierar högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Vanligtvis finansierar vi från ett par miljoner upp till ca 15 miljoner kronor. Projekten löper i allmänhet över tre år.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om

  Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för smarta elektroniksystem. Projekten kan beröra allt från sensorer till integrerade elektronikprodukter. Lösningarna kan vara tänkta att tillämpas inom exempelvis fordonssektorn, medicinsk teknik, säkerhetsbranschen eller produktionsområdet. Utlysningen görs inom ramen för EUREKA-klustret EURIPIDES2, ett internationellt innovationskluster för smart elektronik.

  För att få finansiering ska resultaten vara relevanta för svenskt näringslivs konkurrenskraft. Förväntade resultat av projekten är exempelvis prototyper och demonstratorer av intresse för potentiella kunder på en internationell marknad. För en framgångsrik ansökan om nationell finansiering till Vinnova krävs normalt deltagande från både större företag, SMF och akademi/forskningsinstitut.

  EURIPIDES2 Office erbjuder stöd under konsortiebyggandet och man är bl a med och anordnar ett nätverksevent i Bryssel 14–15 januari i Bryssel. Det finns även möjlighet att ladda upp och ta del av projektidéer i ECS Collaboration Tool. Se mer info under rubriken länkar nedan.

  Sverige är inte med i EUREKA-klustret Penta och stödjer inte projekt inom ren mikro- och nanoelektronik inom EUREKA. Vinnova hänvisar här istället svenska aktörer till EU ECSEL Joint Undertaking. Däremot finns det genom det gemensamma call som PENTA och Euripides har möjlighet för svenska aktörer att samverka med aktörer från länder som stödjer PENTA.

  Ansökningsprocessen sker i flera steg

  1. Först skickar ni en skiss, en så kallad project outline, till EURIPIDES2 (inte till Vinnova).

  2. EURIPIDES2 och Vinnova bedömer ansökan och om den håller tillräckligt hög kvalitet erbjuds ni att skicka in en fullständig ansökan. 

  3. Den fullständiga ansökan från det internationella konsortiet bedöms och de ansökningar som blir godkända får så kallad label. Det innebär att de nationella konsortierna ges möjlighet att skicka in ansökningar till respektive lands finansierande myndighet. Det är i detta steg som det svenska konsortiet bjuds in att skicka in en ansökan till Vinnova.

  4. Baserat på ansökningarna samt en projektintervju gör Vinnova en slutgiltig bedömning om ni får finansiering eller inte.

  Vad handlar EURIPIDES2 om?

  EURIPIDES2 är ett innovationskluster för smart elektronik. Klustret EURIPIDES2 är en del av EUREKA där generiska tekniker med stor betydelse för den europeiska konkurrenskraften tas fram.

  Alla projekt inom EUREKA kluster är offentlig-privata partnerskap med brett industriellt deltagande, som syftar till att främja forskning eller uppmuntra standardiseringsprocesser.

  Ansökan

  Ansökan sker på EURIPIDES2 webbplats. Det finns möjlighet att kontakta Vinnova för att diskutera ert projekt och er budget innan ni skickar in er ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Andreas Aurelius

  Enhetschef

  +46 8 473 30 87

  Frédéric Pillot

  Handläggare

  +46 8 473 32 01

  Diarienummer 2019-05581

  Statistik för sidan